معرفی برنج ارقام آمل 1، 2، 3

معرفی برنج آمل ۱

آمل یک دورگ گیری بین واریته محلی ایرانی (طارم فیروز کنده ساری) با رقم ژاپنی به نام (تایجونک نی تیوان) است که در ایستگاه تحقیقات برنج آمل انجام شده است و در سال ۱۳۵۱ به عنوان رقم جدید معرفی گردید.

در سال های اولیه معرفی رقم فوق مورد استقبال شدید زارعین قرار گرفت به طوری که سطح زیر کشت بسیار زیادی را به خود اختصاص داد. ویژگی های عمده این رقم خاصیت پنجه زنی زیاد، مقاومت به خوابیدگی و بیماری بلاست را می توان نام برد.

مشخصات مورفولوژیکی برنج آمل ۱ :

 1. متوسط تعداد پنجه : 22.5 عدد
 2. وضعیت بوته : متراکم
 3. متوسط ارتفاع بوته : ۱۱۷ سانتیمتر
 4. متوسط تعداد برگ روی یک ساقه : ۵ عدد
 5. وضعیت برگ : عمود به رنگ سبز روشن
 6. متوسط طول برگ پنجه اصلی : 71.5 سانتیمتر
 7. متوسط عرض برگ پنجه اصلی : ۱۵ میلیمتر
 8. وضعیت برگ پرچم : عمود
 9. متوسط طول خوشه : ۲۵ سانتیمتر
 10. متوسط ظهور خوشه : ۷۳ روز بعد از نشاکاری
 11. فرم دانه : بلند
 12. ریشک : ندارد
 13. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : 176.3 عدد
 14. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : 28.3 عدد
 15. متوسط وزن هزار دانه : ۲۴ گرم
 16. ریزش دانه : ندارد
 17. عملکرد در هکتار : ۷۰۰۰ کیلوگرم شلتوک
 18. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : 174روز
 19. متوسط طول شلتوک : 10.38 میلیمتر
 20. متوسط عرض شلتوک : 1.70 میلیمتر
 21. متوسط طول برنج : 7.80 میلیمتر
 22. متوسط عرض برنج : 1.20 میلیمتر

معرفی برنج آمل ۲

این رقم به روش انتخاب انفرادی از توده 28 IR ارسالی از انیستیتو بین المللی برنج فیلیپین به دست آمد. در سال ۱۳۵۵ در آزمایش های مقایسه عملکرد در ایستگاه برنج آمل با سایر ارقام مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۳۵۹ با نام آمل ۲ به زارعین معرفی گردید.

در سالهای اولیه در مازندران سطح قابل قبولی به کشت این رقم اختصاص یافت ولی در حال حاضر از سطح زیر کشت آن به شدت کاسته شده است و در سایر استان ها به خصوص استان کهگیلویه و بویراحمد با راندمان بسیار خوب در سطح مناسبی کشت می شود. از ویژگی های این رقم راندمان بالای عملکرد، کوتاهی قد و مقاومت به بلاست است.

مشخصات مورفولوژیکی برنج آمل ۲ :

 1. متوسط تعداد پنجه : ۲۵ عدد
 2. وضعیت بوته : نسبتاً باز
 3. متوسط ارتفاع بوته : 110.5 سانتیمتر
 4. تعداد برگ روی یک ساقه : 5 عدد
 5. وضعیت برگ : متراکم عمود برنگ سبز تیره
 6. متوسط طول برگ پنجه اصلی : 45.5 سانتیمتر
 7. متوسط عرض برگ پنجه اصلی : ۱۵ – ۱۱ میلیمتر
 8. وضعیت برگ پرچم : نسبتاً عمود
 9. متوسط طول خوشه : 24.5 سانتیمتر
 10. فرم دانه : بلند
 11. ریشک : ندارد
 12. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : ۱۵۰ عدد
 13. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : ۱۴ عدد
 14. متوسط وزن هزار دانه : 25.68 گرم
 15. ریزش دانه : دارد
 16. عملکرد در هکتار : ۶۵۰۰ کیلوگرم شلتوک
 17. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۲۵ روز
 18. متوسط طول شلتوک : 9.59 میلیمتر
 19. متوسط عرض شلتوک : 1.96 میلیمتر
 20. متوسط طول برنج : 6.78 میلیمتر
 21. متوسط عرض برنج : 1.69 میلیمتر

معرفی برنج آمل 3

یکی از پرمحصول ترین ارقام برنج معرفی شده در ایران است که به روش انتخاب انفرادی از توده رقم SONAN که از منابع بذور دریافتی از فیلیپین است به دست آمد. مبداء اصلی رقم سونان از هندوستان است. در سال 1354 هشت لاین انتخابی از این منابع بذور ارسالی در آزمایش های مقایسه ارقام در ایستگاه تحقیقات برنج آمل با شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند.

بالا بودن عملکرد رقم مذکور در آزمایشهای موجب معرفی آن در سال ۱۳۵۹ به نام برنج آمل ۳ گردید و در حال حاضر نیز علاوه بر مازندران در سایر مناطق مانند کهگیلویه و بویراحمد، بلوچستان و به خصوص در استان خوزستان در سطوح بسیار زیاد کشت می گردد. کیفیت متوسط این رقم از نظر پخت و عدم استقبال بازار خرید در سال های اخیر موجب کاهش سطح زیر کشت آن در مازندران گردیده است. ویژگی های عمده این رقم عملکرد بالا و مقاوم به بیماری بلاست و خوابیدگی است.

مشخصات مورفولوژیکی برنج آمل 3 :

 1. متوسط تعداد پنجه : ۲۲ عدد
 2. وضعیت بوته : زاویه دار
 3. متوسط ارتفاع بوته : ۱۰۸ سانتیمتر
 4. رنگ ساقه : سبز روشن
 5. تعداد برگ : 5.5 عدد
 6. وضعیت برگ : نسبتاً باز برنگ سبز تیره
 7. متوسط طول برگ پنجه اصلی : 50.5 سانتیمتر
 8. متوسط عرض برگ پنجه اصلی : ۱۰ میلیمتر
 9. متوسط طول برگ پرچم : ۳۰ سانتیمتر
 10. متوسط عرض برگ پرچم : ۱۶ میلیمتر
 11. وضعیت برگ پرچم : نسبتاً عمود
 12. متوسط طول خوشه : ۲۷ سانتیمتر
 13. متوسط ظهور خوشه : ۵۰ روز بعد از نشاء کاری
 14. فرم دانه : بلند
 15. ریشک : ندارد
 16. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : 160 عدد
 17. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : ۱۵ عدد
 18. متوسط وزن هزار دانه : 29.2 گرم
 19. ریزش دانه : ندارد
 20. وضعیت ورس : ندارد
 21. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : 155 روز
 22. متوسط طول شلتوک : 9.87 میلیمتر
 23. متوسط عرض شلتوک : 1.96 میلیمتر
 24. متوسط طول برنج سفید :  7.03 میلیمتر
 25. متوسط عرض برنج سفید : 1.74 میلیمتر
 26. عملکرد در هکتار : 7500 کیلوگرم
معرفی برنج ارقام آمل 1، 2، 3
شلتوک رقم آمل 3
معرفی برنج ارقام آمل 1، 2، 3
برنج سفید رقم آمل 3