×
ادامه مطلب
معرفی قارچ‌کش میلدیوکیور در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار در شرایط مزرعه و گلخانه
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

معرفی قارچ‌کش میلدیوکیور در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار در شرایط مزرعه و گلخانه

ادامه مطلب
گندم رقم نارین
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

معرفی گندم رقم نارین

ادامه مطلب
لوبیا سفید رقم الماس
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

معرفی لوبیا سفید رقم الماس

ادامه مطلب
معرفی فولزایم و فولزایم پلاس در کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار گلخانه ای
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

معرفی فولزایم و فولزایم پلاس در کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار گلخانه ای

ادامه مطلب
معرفی لوبیا چیتی رقم کوشا
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

معرفی لوبیا چیتی رقم کوشا

ادامه مطلب
معرفی گندم رقم بهاران
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

معرفی گندم رقم بهاران

ادامه مطلب
محلول غذايی مناسب براي توليد مينی تيوبر ارقام مختلف سيب زمينی در سيستم هواكشت
۵ خرداد ۱۳۹۸

محلول غذایی مناسب برای تولید مینی تیوبر ارقام مختلف سیب زمینی در سیستم هواکشت

ادامه مطلب
رقم، تراكم و نحوه كشت كاهو پيچ در شرايط گلخانه
۴ خرداد ۱۳۹۸

رقم، تراکم و نحوه کشت کاهو پیچ در شرایط گلخانه

ادامه مطلب
زودرس كردن پياز در استان خوزستان
۴ خرداد ۱۳۹۸

زودرس کردن پیاز در استان خوزستان

ادامه مطلب
مناسب ترين تاريخ كاشت و رعایت فاصله بوته ها برای بيشترين عملكرد در پياز بهبهان
۱ خرداد ۱۳۹۸

مناسب ترین تاریخ کاشت و رعایت فاصله بوته ها برای بیشترین عملکرد در پیاز بهبهان

ادامه مطلب
معرفی جايگاه پياز محلی بلوچی برای كشت در برخی مناطق جنوب كشور
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

معرفی جایگاه پیاز محلی بلوچی برای کشت در برخی مناطق جنوب کشور

ادامه مطلب
آفتابگردان رقم برزگر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

آفتابگردان رقم برزگر

ادامه مطلب
ميزان مناسب نيتروژن جهت توليد گوجه فرنگی بدون نيترات
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

میزان مناسب نیتروژن جهت تولید گوجه فرنگی بدون نیترات

ادامه مطلب
افزايش عملكرد دانه سويا با انتخاب تراكم و تغذيه مناسب در مازندران
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

افزایش عملکرد دانه سویا با انتخاب تراکم و تغذیه مناسب در مازندران

ادامه مطلب
بررسی عملكرد ارقام كنجد و مناسب ترين تاريخ كاشت در شرايط تنش كم آبی در منطقه بهبهان
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی عملکرد ارقام کنجد و مناسب ترین تاریخ کاشت در شرایط تنش کم آبی در منطقه بهبهان

ادامه مطلب
انتخاب مناسب ترين هيبريد زودرس ذرت در منطقه حاجی آباد هرمزگان
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

انتخاب مناسب ترین هیبرید زودرس ذرت در منطقه حاجی آباد هرمزگان

ادامه مطلب
افزايش عملكرد علوفه ارقام شبدر از طريق مديريت برداشت و بهره مندی از سرعت رشد مجدد در برداشت های متوالی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

افزایش عملکرد علوفه ارقام شبدر از طریق مدیریت برداشت و بهره مندی از سرعت رشد مجدد در برداشت های متوالی

ادامه مطلب
كشت مخلوط يولاف، ماشک گل خوشه ای
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

کشت مخلوط یولاف، ماشک گل خوشه ای

ادامه مطلب
توصيه ارقام زودرس و مناسب گندم نان برای تاريخ های كاشت تأخيری در شمال استان خوزستان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

توصیه ارقام زودرس و مناسب گندم نان برای تاریخ های کاشت تأخیری در شمال استان خوزستان

ادامه مطلب
توليد پايدار در زراعت گندم با اجرای برخی از اصول كشاورزی حفاظتی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تولید پایدار در زراعت گندم با اجرای برخی از اصول کشاورزی حفاظتی

ادامه مطلب
بروشورهای آموزش زراعت چغندر قند
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بروشورهای آموزش زراعت چغندر قند

ادامه مطلب
بروشورهای آموزش آبیاری در کشاورزی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

بروشورهای آموزش آبیاری در کشاورزی

ادامه مطلب
گندم رقم آزادی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

گندم رقم آزادی

ادامه مطلب
دستورالعمل فنی کشت ماشک در دیمزارهای مختلف کشور
۱۵ بهمن ۱۳۹۷

دستورالعمل فنی کشت ماشک در دیمزارهای مختلف کشور

0