×
ادامه
برنج رقم آنام
۹ دی ۱۳۹۸

برنج رقم آنام

ادامه
گندم رقم تجن
۲ دی ۱۳۹۸

گندم رقم تجن

ادامه
گندم رقم احسان
۲۷ آذر ۱۳۹۸

گندم رقم احسان

ادامه
گندم رقم باران
۲۶ آذر ۱۳۹۸

گندم رقم باران

ادامه
معرفی قارچ‌کش میلدیوکیور در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار در شرایط مزرعه و گلخانه
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

معرفی قارچ‌کش میلدیوکیور در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار در شرایط مزرعه و گلخانه

ادامه
گندم رقم نارین
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

گندم رقم نارین

ادامه
لوبیا سفید رقم الماس
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

معرفی لوبیا سفید رقم الماس

ادامه
معرفی فولزایم و فولزایم پلاس در کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار گلخانه ای
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

معرفی فولزایم و فولزایم پلاس در کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار گلخانه ای

ادامه
معرفی لوبیا چیتی رقم کوشا
۱۸ خرداد ۱۳۹۸

معرفی لوبیا چیتی رقم کوشا

ادامه
معرفی گندم رقم بهاران
۱۷ خرداد ۱۳۹۸

گندم رقم بهاران

ادامه
محلول غذايی مناسب براي توليد مينی تيوبر ارقام مختلف سيب زمينی در سيستم هواكشت
۵ خرداد ۱۳۹۸

محلول غذایی مناسب برای تولید مینی تیوبر ارقام مختلف سیب زمینی در سیستم هواکشت

ادامه
رقم، تراكم و نحوه كشت كاهو پيچ در شرايط گلخانه
۴ خرداد ۱۳۹۸

رقم، تراکم و نحوه کشت کاهو پیچ در شرایط گلخانه

ادامه
زودرس كردن پياز در استان خوزستان
۴ خرداد ۱۳۹۸

زودرس کردن پیاز در استان خوزستان

ادامه
مناسب ترين تاريخ كاشت و رعایت فاصله بوته ها برای بيشترين عملكرد در پياز بهبهان
۱ خرداد ۱۳۹۸

مناسب ترین تاریخ کاشت و رعایت فاصله بوته ها برای بیشترین عملکرد در پیاز بهبهان

ادامه
معرفی جايگاه پياز محلی بلوچی برای كشت در برخی مناطق جنوب كشور
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

معرفی جایگاه پیاز محلی بلوچی برای کشت در برخی مناطق جنوب کشور

ادامه
آفتابگردان رقم برزگر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

آفتابگردان رقم برزگر

ادامه
ميزان مناسب نيتروژن جهت توليد گوجه فرنگی بدون نيترات
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

میزان مناسب نیتروژن جهت تولید گوجه فرنگی بدون نیترات

ادامه
افزايش عملكرد دانه سويا با انتخاب تراكم و تغذيه مناسب در مازندران
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

افزایش عملکرد دانه سویا با انتخاب تراکم و تغذیه مناسب در مازندران

ادامه
بررسی عملكرد ارقام كنجد و مناسب ترين تاريخ كاشت در شرايط تنش كم آبی در منطقه بهبهان
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی عملکرد ارقام کنجد و مناسب ترین تاریخ کاشت در شرایط تنش کم آبی در منطقه بهبهان

ادامه
انتخاب مناسب ترين هيبريد زودرس ذرت در منطقه حاجی آباد هرمزگان
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

انتخاب مناسب ترین هیبرید زودرس ذرت در منطقه حاجی آباد هرمزگان

ادامه
افزايش عملكرد علوفه ارقام شبدر از طريق مديريت برداشت و بهره مندی از سرعت رشد مجدد در برداشت های متوالی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

افزایش عملکرد علوفه ارقام شبدر از طریق مدیریت برداشت و بهره مندی از سرعت رشد مجدد در برداشت های متوالی

ادامه
كشت مخلوط يولاف، ماشک گل خوشه ای
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

کشت مخلوط یولاف، ماشک گل خوشه ای

ادامه
توصيه ارقام زودرس و مناسب گندم نان برای تاريخ های كاشت تأخيری در شمال استان خوزستان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

توصیه ارقام زودرس و مناسب گندم نان برای تاریخ های کاشت تأخیری در شمال استان خوزستان

ادامه
توليد پايدار در زراعت گندم با اجرای برخی از اصول كشاورزی حفاظتی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تولید پایدار در زراعت گندم با اجرای برخی از اصول کشاورزی حفاظتی

0