گندم رقم نارین

گندم رقم نارین حاصل دورگ گیری انجام شده در بخش غلات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر است. این رقم برتری خود را در آزمایشات مشاهده ای، مقایسه عملکرد مقدماتی، پیشرفته و سازگاری و بررسی های ترویجی، بیماری ها و کیفیت نانوایی در طول سالهای ۱۳۹۲-۱۳۷۸ نشان داده است.

تنش شوری یکی از مشکلات مهم در مناطق خشک و نیمه خشک کشور است، لذا تهیه لاین ها و ارقام متحمل به شوری با عملکرد پایدار در شرایط تنش شوری ضروری است. (در این رابطه کتاب نکاتی از زراعت و تغذیه گندم در اراضی شور را مطالعه نمایید.) حدود ۲۴ میلیون هکتار از اراضی در کشور با درجات مختلفی تحت تأثیر شوری قرار دارد که در اقلیم های مختلف پراکنده شده اند.

قسمت های وسیعی از استان های : یزد، خراسان جنوبی و رضوی، کرمان، قم، اصفهان، تهران، البرز، سمنان، فارس و سیستان و بلوچستان به نحوی متأثر از شوری آب و خاک بوده و به تدریج از دسترس کشاورزی خارج می گردند، لذا یکی از اهداف مهم اصلاح نباتات در این مناطق تهیه و معرفی ارقام و لاین های با تیپ رشد بهاره بینابین، زودرس تا متوسط رس، پر پتانسیل، کود پذیر(مقاوم به ورس)، دارای کیفیت نانوایی خوب، متحمل به شوری و خشکی آخر فصل می باشد.

گندم رقم نارین
گندم رقم نارین

اهمیت کشت گندم نارین :

کشت گندم نارین به دلیل مشخصات مطلوب زراعی نظیر متحمل به شوری و پتانسیل عملکرد بالا (برتری عملکرد نسبت به ارقام شاهد در هر دو شرایط تحقیقاتی و زارعی) و سازگاری خوب در مناطق معتدل و گرم دارای آب و خاک شور، مقاومت به خوابیدگی، مقاومت به ریزش دانه، کیفیت خوب و زودرسی نسبی با تیپ رشد باعث حل مشکلات ارقام قدیمی شده است.

با توجه به تفاوت عملکرد دانه رقم جدید نسبت به رقم شاهد (۵۸۹ کیلوگرم در هکتار) و با احتساب قیمت ۱۱۵۰۰ ریال برای هر کیلوگرم گندم، در صورت کشت این رقم در سطحی حدود ۸۰ هزار هکتار افزایش درآمد ناخالص حدود ۵۴۱ میلیارد ریال ( ۸۰۰۰۰ هکتار × ۵۸۹ کیلوگرم × ۱۱۵۰۰ ریال) را شاهد خواهیم بود.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کار گیری:

گندم رقم نارین حاصل دورگ گیری انجام شده در بخش غلات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر است. این رقم برتری خود را در آزمایشات مشاهده ای، مقایسه عملکرد مقدماتی، پیشرفته و سازگاری و بررسی های ترویجی، بیماری ها و کیفیت نانوایی در طول سالهای ۱۳۹۲-۱۳۷۸ نشان داده است.

نتایج تحقیقات نشان داده است که این رقم قابلیت کشت در سطحی معادل ۸۰ هزار هکتار از اراضی تحت تنش شوری آب و خاک و یا لب شور در اقلیم معتدل و گرم کشور (استان های یزد، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی (فیض آباد و گناباد)، سیستان (زابل)، قم، سمنان، فارس و اصفهان، البرز (اشتهارد) را دارا هست.

منبع: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر / اشکبوس امینی

سایر ارقام گندم