معرفی برنج رقم ندا
 1. طول دانه قبل از پخت : 6.56 میلیمتر
 2. عرض دانه قبل از پخت : 1.95 میلیمتر
 3. طول دانه بعد از پخت : 10.52 میلیمتر
 4. نسبت طویل شدن : 1.60
 5. درجه حرارت ژلاتینه شدن (G . T) : متوسط
 6. غلظت ژل (G . C) : متوسط
 7. میزان آمیلوز : 62.2
 8. درصد تبدیل : 68.00
 9. ارتفاع بوته : 110 سانتیمتر
 10. تعداد پنجه : 17 عدد
 11. طول دوره رسیدن (بذرپاشی تا رسیدن دانه به روز) : ۱۴۵
 12. عملکرد دانه : ۷۵۰۰ کیلوگرم در هکتار
 13. وضعیت ورس : ندارد
 14. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : 135 روز
 15. متوسط طول شلتوک : 9.1 میلیمتر
 16. متوسط عرصں شلتوک : 2.2 میلیمتر
 17. متوسط طول برنج : 7.45 میلیمتر
 18. متوسط عرضی برنج : 1.71 میلیمتر
 19. متوسط عملکرد در هکتار : ۷۴۷۸ کیلوگرم
 20. ریزش : اصلاً ریزش ندارد
 21. نسبت به آفات و بیماری ها : متحمل
 22. غلظت ژل : متوسط
 23. درجه حرارت ژلاتینه شدن : پایین
 24. طول دانه قبل از پخت : 7.1
 25. طول عرض دانه : 1.79
 26. نسبت طول به عرض : 3.84
 27. طول دانه بعد از پخت : 10.66
معرفی برنج رقم ندا
خوشه رقم ندا
معرفی برنج رقم ندا
خوشه، شلتوک و برنج سفید رقم ندا
معرفی برنج رقم ندا
شلتوک رقم ندا
معرفی برنج رقم ندا
برنج سفید رقم ندا