معرفی برنج رقم ندا

۱- طول دانه قبل از پخت : ۶.۵۶ میلیمتر

۲- عرض دانه قبل از پخت : ۱.۹۵ میلیمتر

۳- طول دانه بعد از پخت : ۱۰.۵۲ میلیمتر

۴- نسبت طویل شدن : ۱.۶۰

۵- درجه حرارت ژلاتینه شدن (G . T) : متوسط

۶- غلظت ژل (G . C) : متوسط

۷- میزان آمیلوز : ۶۲.۲

۸– درصد تبدیل : ۶۸.۰۰

۹- ارتفاع بوته : ۱۱۰ سانتیمتر

۱۰- تعداد پنجه : ۱۷ عدد

۱۱- طول دوره رسیدن (بذرپاشی تا رسیدن دانه به روز) : ۱۴۵

۱۲- عملکرد دانه : ۷۵۰۰ کیلوگرم در هکتار

۱۳- وضعیت ورس : ندارد

۱۴- طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۳۵ روز

۱۵- متوسط طول شلتوک : ۹.۱ میلیمتر

۱۶- متوسط عرصں شلتوک : ۲.۲ میلیمتر

۱۷- متوسط طول برنج : ۷.۴۵ میلیمتر

۱۸- متوسط عرضی برنج : ۱.۷۱ میلیمتر

۱۹- متوسط عملکرد در هکتار : ۷۴۷۸ کیلوگرم

۲۰- ریزش : اصلاً ریزش ندارد

۲۱- نسبت به آفات و بیماری ها : متحمل

۲۲- غلظت ژل : متوسط

۲۳- درجه حرارت ژلاتینه شدن : پایین

۲۴- طول دانه قبل از پخت : ۷.۱

۲۵- طول عرض دانه : ۱.۷۹

۲۶- نسبت طول به عرض : ۳.۸۴

۲۷- طول دانه بعد از پخت : ۱۰.۶۶

 

معرفی برنج رقم ندا

خوشه رقم ندا

 

معرفی برنج رقم ندا

خوشه، شلتوک و برنج سفید رقم ندا

 

معرفی برنج رقم ندا

شلتوک رقم ندا

 

معرفی برنج رقم ندا

برنج سفید رقم ندا

271 بازدید

 برچسب ها: