سفیدک سطحی (پودری) هلو و شلیل

سفیدک سطحی (پودری) هلو و شلیل

پوستر سفیدک سطحی (پودری) هلو و شلیل

بیشتر بخوانید:  کاربرد رقم ها و پایه های مناسب در کشت و توسعه مرکبات
658 بازدید