سفیدک سطحی (پودری) هلو و شلیل

پوستر سفیدک سطحی ( پودری ) هلو و شلیل / تهیه کننده ناصر امانی فر پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

سفیدک سطحی (پودری) هلو و شلیل
پوستر سفیدک سطحی (پودری) هلو و شلیل