معرفی برنج رقم گرده

برنج رقم گرده از توده محلی آمل است و مقاوم به سرما است، به همین دلیل بیشتر در مناطق کوهستانی کشت می شود. این رقم از مقاومت خوبی نسبت به شرایط محیطی نامساعد برخوردار است که با توجه به مناطق کشت این رقم تحت عناوین مختلفی در روستاهای مازندران نامگذاری شده است.

معرفی برنج رقم گرده
خوشه رقم گرده

مشخصات مورفولوژیکی برنج رقم گرده :

 1. متوسط تعداد پنجه : 17 عدد
 2. وضعیت بوته : باز
 3. متوسط ارتفاع بوته
 4. رنگ ساقه : سبز روشن
 5. وضعیت برگ : زاویه دار
 6. متوسط طول برگ پنجه اصلی : 56 سانتیمتر
 7. متوسط عرض برگ پنجه اصلی : 14 میلیمتر
 8. متوسط طول برگ پرچم : 41 سانتیمتر
 9. متوسط عرض برگ پرچم : 41 میلیمتر
 10. وضعیت برگ پرچم : زاویه دار
 11. متوسط طول خوشه : 22.5 سانتیمتر
 12. فرم دانه : کوتاه
 13. ریشک : ندارد
 14. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : 10.6 عدد
 15. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : 5.6 عدد
 16. متوسط وزن هزار دانه : ۲۶ گرم
 17. ریزش دانه : ندارد
 18. وضعیت : دارد
 19. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۲۲ روز
 20. متوسط طول شلتوک : 7.50 میلیمتر
 21. متوسط عرض شلتوک : ۲ میلیمتر
 22. متوسط طول برنج : 5.60 میلیمتر
 23. متوسط عرض برنج : 5.60 میلیمتر
 24. عملکرد در هکتار : ۴۵۰۰ کیلوگرم شلتوک
 25. اندازه دانه : کوتاه
 26. شکل دانه : نسبتاً متوسط
 27. میزان گچی بودن (شکم سفیدی و مرکز سفیدی) : (۰ و ۵)
 28. درجه ژلاتینه شدن : 2.58 متوسط به بالا
 29. طویل شدن دانه : 1.21
 30. غلظت ژل : 75.5 نرم
 31. میزان پروتئین برنج سفید : 7.18 درصد
معرفی برنج رقم گرده
خوشه رقم گرده
معرفی برنج رقم گرده
شلتوک رقم گرده