معرفی برنج رقم طارم رشتی

برنج طارم رشتی سلاکسیون شده از توده محلی است که در بعضی از مناطق مازندران بخصوص فریدونکنار کشت می شود و دارای کیفیت و طعم عالی است. و به لحاظ مورفولوژیکی مصرف نهاده های کشاورزی شبیه طارم محلی است.

معرفی برنج رقم طارم رشتی
خوشه رقم طارم رشتی

مشخصات مورفولوژیکی برنج طارم رشتی

 1. متوسط تعداد پنجه : 11 عدد
 2. وضعیت بوته : باز
 3. متوسط ارتفاع بوته : 151 سانتیمتر
 4. رنگ ساقه : سبز روشن
 5. متوسط طول خوشه : 23 سانتیمتر
 6. متوسط ظهور خوشه : ۸۶ روز بعد از نشاکاری
 7. فرم دانه : بلند
 8. ریشک : ندارد
 9. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : ۶۶ عدد
 10. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : 10.6 عدد
 11. متوسط وزن هزار دانه 24.32 گرم
 12. وضعیت ورس : کمی دارد
 13. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۲۱ روز
 14. متوسط طول شلتوک : ۱۰ میلیمتر
 15. متوسط عرض شلتوک : 1.70 میلیمتر
 16. متوسط طول برنج : 7.90 میلیمتر
 17. متوسط عرض برنج : 1.40 میلیمتر
 18. متوسط عملکرد در هکتار : ۳۷۵۰ کیلوگرم
 19. فرم دانه : بلند
 20. شکل دانه : قلمی
 21. میزان گچی بودن (شکم سفیدی و مرکز سفیدی) : (۰ و ۰)
 22. درجه ژلاتینه شدن (G .t)
 23. طویل شدن دانه : 1.15
 24. غلظت ژل (G.C)
 25. میزان پروتیین برنج سفید : 8.8 درصد
معرفی برنج رقم طارم رشتی
شلتوک رقم طارم رشتی
معرفی برنج رقم طارم رشتی
برنج سفید رقم طارم رشتی