مشخصات کمی و کیفی ارقام جدید پنبه

مشخصات کمی و کیفی ارقام جدید پنبه گلستان ، لطیف و ساجدی

مشخصات کمی و کیفی ارقام جدید پنبه