زمان مطالعه: 2 دقیقه
راه های کاهش مصرف آب در باغات انگور

مقدار آب مورد نیاز در هر هکتار انگور آبی معادل ۶۵۰۰ متر مکعب

نیاز آبی انگور بر اساس مراحل رشد و محاسبه مقدار آن

 • ۹ درصد آب در مرحله جوانه زنی تا گلدهی معادل ۵۸۵ متر مکعب
 • 6 درصد در مرحله گلدهی تا تشکیل میوه معادل ۳۹۰ متر مکعب
 • 35 درصد در مرحله تشکیل میوه تا رنگ گیری میوه معادل ۲۲۷۵ متر مکعب
 • 36 درصد در مرحله رنگ گیری میوه تا برداشت میوه معادل ۲۳4۰ متر مکعب
 • 14 درصد در مرحله برداشت میوه تا ریزش برگ معادل ۹۱۰ متر مکعب

روش های پیشنهادی کاهش مصرف آب درباغات انگور

 • کاهش تنظیم شده آبیاری ( آبیاری به میزان ۷۵٪ آب مورد نیاز در هر مرحله ) کل صرفه جویی مصرف آب در ۱۶۰۰۰ هکتار تاکستان آبی معادل ۲۸ میلیون متر مکعب در سال
 • استفاده از ارقام انگور متحمل به خشکی، ارقام زودرس و تا حدودی میان رس و کشت دیم
 • عملیات باغبانی مانند تغییر شیوه تربیت مو، استفاده از برخی مواد آلی، تعیین زمان مناسب برداشت، هرس سبز و…

بهترین زمان آبیاری در باغات انگور

 • زمان ظهور گل آذین
 • تشکیل میوه
 • ارشد حبه ها (از ۲۵ روز پس از تشکیل میوه)
 • پس از مرحله رنگ گیری میوه
راه های کاهش مصرف آب در باغات انگور