راه های کاهش مصرف آب در باغات انگور

مقدار آب مورد نیاز در هر هکتار انگور آبی معادل ۶۵۰۰ متر مکعب

نیاز آبی انگور بر اساس مراحل رشد و محاسبه مقدار آن

 • ۹ درصد آب در مرحله جوانه زنی تا گلدهی معادل ۵۸۵ متر مکعب
 • ۶ درصد در مرحله گلدهی تا تشکیل میوه معادل ۳۹۰ متر مکعب
 • ۳۵ درصد در مرحله تشکیل میوه تا رنگ گیری میوه معادل ۲۲۷۵ متر مکعب
 • ۳۶ درصد در مرحله رنگ گیری میوه تا برداشت میوه معادل ۲۳۴۰ متر مکعب
 • ۱۴ درصد در مرحله برداشت میوه تا ریزش برگ معادل ۹۱۰ متر مکعب

روش های پیشنهادی کاهش مصرف آب درباغات انگور

 • کاهش تنظیم شده آبیاری (آبیاری به میزان ۷۵٪ آب مورد نیاز در هر مرحله) کل صرفه جویی مصرف آب در ۱۶۰۰۰ هکتار تاکستان آبی معادل ۲۸ میلیون متر مکعب در سال
 • استفاده از ارقام انگور متحمل به خشکی، ارقام زودرس و تا حدودی میان رس و کشت دیم
 • عملیات باغبانی مانند تغییر شیوه تربیت مو، استفاده از برخی مواد آلی، تعیین زمان مناسب برداشت، هرس سبز و…

بهترین زمان آبیاری در باغات انگور

 • زمان ظهور گل آذین
 • تشکیل میوه
 • ارشد حبه ها (از ۲۵ روز پس از تشکیل میوه)
 • پس از مرحله رنگ گیری میوه

راه های کاهش مصرف آب در باغات انگور

بیشتر بخوانید:  زیست شناسی و مبارزه با شب پره زمستانی (کرم طوقه بر)

مطالعه بیشتر