گندم رقم باران

گندم یکی از قدیمی ترین و پر ارزش ترین گیاهان روی زمین است که بیش از هر محصول دیگری در دنیا کشت می شود، تأمین کالری می کند و بیشترین پروتئین را در جیره غذایی انسان عرضه می کند. گندم به خاطر نقش مهمی که در عرصه سیاسی و اقتصادی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه ایفا می کند، یک محصول استراتژیک در تمام دنیا به حساب می آید.

اهمیت اقتصادی گندم چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر محصولات کشاورزی می باشد، حتی در مناطقی که به علت متغیر بودن شرایط اقلیمی و یا خشکی محیط، امکان تولید نباتی نباشد، می توان گندم را کشت کرد.

گسترش تنوع ژنتیکی ارقام مورد کاشت گندم در شرایط دیم مناطق سرد و معتدل برای افزایش تولید و پایداری آن با توجه به گستردگی سطح زیر کشت بسیار مهم و از ضروریات اساسی اصلاح گندم دیم در این مناطق است.

در این راستا رقم جدید باران در سال زراعی 79-1378 در قالب خزانه های بین المللی گندم های زمستانه و بینابین در نسل F3 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه مورد مطالعه و انتخاب قرار گرفت و به دلیل دارا بودن ویژگی های مناسب، در طی سال های 81-1379 مراحل انتخاب و گزینش آن تکمیل شد.

رقم جدید در طی سال های ۸۵-۱۳۸۳ در آزمایش های مقدماتی و مقایسه عملکرد ایستگاه مراغه بررسی و به دلیل دارا بودن ویژه گی های مناسب زراعی انتخاب و به همراه ۲۲ لاین و رقم دیگر به مدت سه سال زراعی مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین عملکرد دانه رقم باران ۲۳۸۳ کیلوگرم در هکتار بود. در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ رقم باران در استان آذربایجان شرقی و در مزارع کشاورزان شهرستان های هشترود و اهر دارای میانگین عملکرد دانه ۱۷۲۷ کیلوگرم در هکتار بود.

میانگین عملکرد دانه ارقام باران و سرداری در مزرعه کشاورز
میانگین عملکرد دانه ارقام باران و سرداری در مزرعه کشاورز، (تحقیقی ترویجی) مراغه، ۱۳۹۲

همچنین رقم جدید در شهرستان مراغه در سطح ۲ هکتار دارای میانگین عملکرد دانه ۲۶۵۲ کیلوگرم در هکتار بود و برتری معنی داری به رقم متداول در منطقه داشت. رقم باران، در شرایط تلقیح مصنوعی، نسبت به بیماری زنگ زرد و قهوه ای عکس العمل نیمه حساس الى نیمه مقاوم دارد.

رقم جدید دارای تیپ رشد زمستانه، دانه سفید، مقاوم به سرما، مقاوم به ورس و مقاوم به ریزش دانه، با میانگین ارتفاع بوته ۸۳ سانتیمتر، میانگین وزن هزار دانه ۳۷ گرم، متحمل به تنش خشکی و از کیفیت نانوایی خوبی برخوردار است. در مجموع به دلیل دارا بودن پتانسیل عملکرد بالا، کیفیت خوب، تحمل به تنش های خشکی، سرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد و سایر ویژگی های مناسب زراعی، این رقم برای کاشت تحت شرایط دیم مناطق سرد و معتدل کشور انتخاب و معرفی شد.

بذر رقم باران در ایستگاه های سردسیر و معتدل سرد کشور از جمله ایستگاه دیم مراغه و زنجان در دسترس است.

مزرعه گندم باران
مزرعه گندم باران

ویژگی های بسیار مهم گندم باران :

 • زودرسی
 • عملکرد بیشتر تحت شرایط تنش خشکی
 • دارا بودن وزن هزار دانه
 • متحمل نسبت به بیماری زنگ زرد
 • پایداری تولید در شرایط تنش 

دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت گندم رقم باران 

 1. تاریخ کاشت در مناطق سرد : نیمه اول مهر و قبل از بارندگی موثر
 2. تاریخ کاشت در مناطق معتدل : ۱۵ مهر الى ۱۵ آبان و قبل از بارندگی موثر
 3. تراکم کاشت : در مناطق سرد بر اساس ۳۸۰-۳۵۰ بذر در مترمربع (۱۴۵-۱۸۵ کیلوگرم در هکتار با توجه به وزن هزار دانه) و در مناطق معتدل براساس ۳۵۰ دانه در مترمربع و وزن هزار دانه (۱۶۵-۱۳۰ کیلوگرم در هکتار)
 4. فاصله خطوط کشت: ۱۷ الی ۲۰ سانتی متر
 5. فرمول کودی : N60P25 استفاده شده است
 6. کودهای ازته (N40) و فسفاته (P25) در پاییز موقع کشت باید به صورت جایگذاری در زیر بذر مصرف شوند.
 7. در استان ها برای برآورد دقیق نیاز غذایی لازم است قبل از کاشت، آزمون خاک انجام گرفته و بر اساس میزان عناصر غذایی موجود در خاک فرمول کودی توصیه شود. 
 8. عمق کاشت : ۶-۴ سانتی متر
 9. مبارزه با علف های هرز در مرحله انتهای پنجه زنی و ابتدای ساقه دهی انجام شود.

میانگین خصوصیات زراعی رقم جدید باران در ایستگاه های تحقیقاتی مناطق سرد و معتدل دیم (۱۳۸۳-۹۲)

میانگین خصوصیات زراعی رقم جدید باران

سایر ارقام گندم