معرفی برنج رقم شیرودی

برای کاشت برنج رقم شیرودی ، شخم اول در اوایل زمستان و شخم دوم حدود ۲۰ – ۱۵ روز قبل از نشاء کاری (اوایل اردیبهشت) و شخم سوم حدود ۲ – ۱ روز قبل از نشاء کاری (۲۲ – ۲۰ اردیبهشت) انجام شود، چنانچه نشاء کاری با دست انجام شود به محض پایان یافتن شخم سوم زمین، سریعاً نشاء کاری شود و در صورت استفاده از ماشین نشاء کار می توان مدت کوتاهی تا حالت خمیری شدن خاک مزرعه صبر شود.

برای این رقم ۲۵۰ کیلوگرم کود اوره به همراه ۱۰۰ کیلوگرم سوپرفسفات و ۲۰۰ کیلوگرم کود پتاس که تمامی کود فسفات و نصف اوره و پتاس همراه آخرین چرخ کشی و مابقی اوره و پتاس را در زمان تشکیل اولین جوانه خوشه در غلاف مصرف شود (۴۰ – ۳۵ روز بعد از نشاء کاری).

معرفی برنج رقم شیرودی
خوشه رقم شیرودی

این رقم در ایستگاه چپرسر تنکابن اصلاح گردید. والدین این ارقام؛ برنج خزر و طارم دیلمانی بوده است. در سال ۱۳۸۳ پس از آزمایشات نهائی توسط مسئول دفتر برنج وقت با همکاری تنگاتنگ محققین برنج در معاونت تحقیقات در آمل به صورت ترویجی و بررسی مشاهده ای در مزارع برنج کشاورزان کشت گردید که مورد اقبال بسیار خوب کشاورزان قرار گرفته است.

معرفی برنج رقم شیرودی
شلتوک رقم شیرودی

مشخصات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی برنج رقم شیرودی :

 1. طول دوره رشد : 104
 2. ارتفاع بوته : 106 سانتیمتر
 3. فاصله مناسب کاشت : 12×30 سانتیمتر
 4. تعداد پنجه در هر کپه : 19 عدد
 5. N : 15 کیلوگرم در هکتار ازت خالص
 6. نیاز غذایی P : 100 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل
 7. K:200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم
 8. وضعیت خروج خوشه از غلاف : کامل
 9. رنگ شلتوک : کاهی
 10. وضعیت ریشک : ندارد
 11. طول خوشه : 27 سانتیمتر
 12. وضعیت دانه در خوشه : بارور
 13. ریزش دانه : ندارد
 14. وزن هزار دانه : 26 گرم
 15. تعداد دانه بارور در خوشه : 127 عدد
 16. تعداد بوته در متر مربع : 33 عدد
 17. تعداد دانه پوک در خوشه : 6 عدد
 18. عملکرد شلتوک : حدود 7.5 تن در هکتار
 19. طول دانه شلتوک : 10 میلیمتر
 20. طول دانه برنج سفید : 2 میلیمتر
 21. عرض دانه برنج سفید : 2 میلیمتر
 22. درصد تبدیل : 67.2
 23. درصد دانه سالم : 60.54
 24. درصد خرده برنج : 6.66
 25. وضعیت دانه از نظر گچی بودن : فاقد گچی
 26. طول دانه پس از پخت (ری آمدن) : 12.48
 27. درجه حرارت ژلاتینه شدن : 5
 28. درصد آمیلوز : 23.5
 29. غلظت ژل : 99
 30. عطر طعم : خوب
 31. حساسیت به کرم برگ خوار
 32. حساسیت به کرم ساقه خوار : نسبتا مقاوم
 33. حساسیت به بیماری بلاست : مقاوم
 34. حساسیت به بیماری پوسیدگی طوقه (ژیبرلا) : مقاوم
 35. حساسیت به بیماری های دیگر : خاص مشاهده نگردید.
معرفی برنج رقم شیرودی
برنج سفید رقم شیرودی