مديريت آفات در خيار گلخانه اي با کاربرد سموم با منشاء گياهي

مدیریت آفات در خیار گلخانه ای با کاربرد سموم با منشاء گیاهی

پوستر مدیریت آفات خیار گلخانه ای با کاربرد سموم با منشا گیاهی

شته جالیز با نام علمی Aphis gossypii، مگس مینوز با نام علمی Liriomyza sativae و عسلک جالیز با نام علمی Bemizia tabaci از جمله آفات مهم در گلخانه ها و جالیزکاری ها است و همچنین در محصول خیار گلخانه ای به عنوان آفات کلیدی مطرح می باشند. خیار گلخانه ای از محصولاتی است که به علت وجود آفات متعدد و انواع بیماری ها به کرات توسط گلخانه داران با انواع سموم شیمیایی و در بعضی موارد با دوام و خطرناک سمپاشی می شود. از جمله این آفات عسلک های جالیز، شته جالیز، مگس های مینوز و انواع تریپس ها بوده که جملگی از آفات چند نسلی می باشند و در شرایط مساعد گلخانه ای قادر هستند، در سرتاسر سال فعالیت داشته و از نظر کمی و کیفی به این محصول خسارت وارد کنند. کاربرد آفتکش های متعدد و بادوام در طول یک دوره کشت می تواند علاوهبر بالا بردن هزینه های تولید، سبب سمیت محصول خیار که به طور عمده مصرف تازه خوری دارد، شود.

توصیه های فنی

در صورت آلودگی محصول به این آفات طبق دستورالعمل های موجود باید سه حشره کش اختصاصی را برای کنترل این آفات بکار گرفت. با وجود این، در صورت استفاده از ترکیبات بر مبنای عصاره بذر درخت چریش (حاوی ماده موثره آزادیراختین) از جمله حشره کش های نیمارین و نیم-آزال به نسبت 2 در هزار، ضمن اینکه این ترکیبات گیاهی دارای دوره کارنس کوتاه می باشند، به استناد تحقیقات انجام شده این امکان فراهم خواهد شد که کلیه آفات یاد شده به طور همزمان کنترل شوند.