دوره های فنولوژی گیاهان زراعی استان اردبیل

در ادامه دوره فنولوژی گیاهان زراعی این بار دوره های فنولوژی گیاهان زراعی استان اردبیل را بررسی می کنیم، که تا انتها با ما در مزرعه نو همراه باشید.

فنولوژی علم مطالعه رویدادهای مربوط به تغییرات فصلی و وضعیت آب و هوا در چرخه زندگی گیاهان و حیوانات است، جمع آوری و ضبط داده ها در هر سال کمک می کند که چگونگی تغییر در نور، دما و بارش مشخص شوند. کشاورز و باغبان نیازمند یک تقویم زمانی پیش بینی شده است که از زمان بروز یخبندان، هنگام رشد گیاه و حشرات برای تصمیم گیری زمان مناسب به کار بردن کود و آفت کش آگاه باشد.

شکل زیر طبقه بندی اقلیمی استان اردبیل را براساس روش ACZ نشان می دهد. دوره های فنولوژی محصولات زراعی استان براساس این پهنه ها، تعیین شده است.

نقشه پهنه بندی اقلیم استان اردبیل به روش ACZ
نقشه پهنه بندی اقلیم استان اردبیل به روش ACZ

جدول دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

فنولوژی گیاه آفتابگردان در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان خنک / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم

دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در استان اردبیل

پکیج آموزشی زراعت آفتابگردان

پکیج آموزش زراعت آفتابگردان شامل کتاب ها ، نشریات و ویدیوهای آموزشی در زمینه آماده سازی بستر کشت آفتابگردان ، مراحل داشت و برداشت آفتاب گردان و بسیاری مطالب مهم و مفید دیگر در این زمینه می باشد. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای آفتابگردان کاران ، دانشجویان و کارشناسان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان
در این پکیج آموزشی هر اطلاعاتی که مورد نیاز آفتابگردان کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصول ارزشمند دارند، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات زراعت آفتابگردان را در اختیار داشته باشید.

اطلاعات بیشتر…

قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه برنج در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه برنج در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه برنج در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان خنک / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم

دوره فنولوژی گیاه برنج در استان اردبیل

پکیج آموزشی زراعت برنج

پکیج آموزشی زراعت برنج شامل کتاب ها ، نشریات و ویدیوهای آموزشی در زمینه آماده سازی زمین ، خزانه داری ، کشت ، داشت ، برداشت ، بازاررسانی و مصرف برنج می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای برنج کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان
در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز برنج کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در زمینه برنج دارند، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات زراعت برنج در اختیار شما قرار بگیرد.

اطلاعات بیشتر…

قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه پنبه در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه پنبه در استان اردبیل

پکیج آموزشی زراعت پنبه

پکیج آموزشی زراعت پنبه شامل کتاب ها ، نشریات و نرم افزار آموزشی در زمینه پنبه کاری از آماده سازی زمین ، کاشت ، داشت ، برداشت تا انبار کردن و بازار رسانی پنبه . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای پنبه کاران ، دانشجویان و کلیه علاقه مندان
در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز پنبه کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصولات ارزشمند دارند ، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات زراعت پنبه را در اختیار داشته باشید.

اطلاعات بیشتر…

قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه چغندرقند در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه چغندرقند در استان اردبیل

پکیج آموزشی زراعت چغندرقند

پکیج آموزشی زراعت چغندرقند شامل کتاب ها ، نشریات و نرم افزار آموزشی در زمینه زراعت چغندرقند از آماده سازی زمین ، کاشت ، داشت ، برداشت تا انبار کردن و بازار رسانی چغندر قند . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای چغندرکاران ، دانشجویان و کلیه علاقه مندان. در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز چغندر کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصولات ارزشمند دارند، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات زراعت چغندرقند را در اختیار داشته باشید.

اطلاعات بیشتر…

قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه ذرت دانه ای در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه ذرت دانه ای در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه ذرت دانه ای در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان خنک / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم

دوره فنولوژی گیاه ذرت دانه ای در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه ذرت علوفه ای در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم

دوره فنولوژی گیاه ذرت علوفه ای در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه ذرت علوفه ای در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان خنک / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم

فنولوژی گیاه ذرت علوفه ای در استان اردبیل

پکیج آموزشی زراعت ذرت

پکیج آموزشی زراعت ذرت شامل کتاب ها ، نشریات ، نرم افزار و فیلم های آموزشی در زمینه کشت ذرت از مرحله آماده سازی زمین و انتخاب رقم مناسب برای کشت تا برداشت ، انبارداری و بازاررسانی ذرت می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای ذرت کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان
در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز ذرت کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصول ارزشمند دارند، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات کشت ذرت را در اختیار داشته باشید.

اطلاعات بیشتر…

قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه سورگوم در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه سورگوم  در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه سورگوم در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان خنک / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم

دوره فنولوژی گیاه سورگوم در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه سویا در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه سویا در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه کلزا در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه کلزا در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه کلزا در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان خنک / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم

دوره فنولوژی گیاه کلزا در استان اردبیل

پکیج آموزشی زراعت کلزا

پکیج آموزش زراعت کلزا شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوهای آموزشی و نرم افزار آموزشی در زمینه آماده سازی بستر کشت کلزا ، مراحل داشت و برداشت کلزا و بسیاری مطالب مهم و مفید دیگر در این زمینه می باشد. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای کلزا کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان
در این پکیج آموزشی هر اطلاعاتی که مورد نیاز کلزا کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصول ارزشمند دارند، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات زراعت کلزا را در اختیار داشته باشید.

اطلاعات بیشتر…

قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه گندم در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه گندم در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه گندم در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان خنک / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم

دوره فنولوژی گیاه گندم در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه جو در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه جو در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه جو در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان خنک / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم

دوره فنولوژی گیاه جو در استان اردبیل

پکیج آموزشی زراعت گندم و جو

پکیج آموزشی زراعت گندم و جو شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها و نرم افزار آموزشی در زمینه آماده سازی زمین ، کاشت ، داشت ، برداشت ، انبارداری ، بازاررسانی و مصرف گندم . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای گندم کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان
در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز گندم کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصولات ارزشمند دارند ، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات زراعت گندم را در اختیار داشته باشید .

اطلاعات بیشتر

قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان خنک / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم

دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در استان اردبیل

پکیج آموزشی پرورش گوجه فرنگی

پکیج آموزشی پرورش گوجه فرنگی شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها و اپ های آموزشی در زمینه احداث مزرعه ، تکثیر و کشت ، برداشت ، انبارداری ، بازاررسانی و مصرف گوجه فرنگی می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای گوجه کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان
در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز گوجه کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصول ارزشمند دارند ، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات پرورش گوجه فرنگی را در اختیار داشته باشید .

اطلاعات بیشتر…

قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه لوبیا چیتی در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه لوبیا چیتی در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه لوبیا چیتی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان خنک / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم

دوره فنولوژی گیاه لوبیا چیتی در استان اردبیل

پکیج آموزشی زراعت لوبیا

پکیج آموزش زراعت لوبیا شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها و نرم افزار آموزشی در زمینه آماده سازی بستر کشت لوبیا ، مراحل داشت و برداشت لوبیا و بسیاری مطالب مهم و مفید دیگر در این زمینه می باشد. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای لوبیا کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان
در این پکیج آموزشی هر اطلاعاتی که مورد نیاز لوبیا کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصول ارزشمند دارند، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات زراعت لوبیا را در اختیار داشته باشید.

اطلاعات بیشتر…

قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه نخود فرنگی در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه نخود فرنگی در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه نخود در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان خنک / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم

دوره فنولوژی گیاه نخود در استان اردبیل

پکیج آموزشی پرورش نخود

پکیج آموزشی پرورش نخود شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها و نرم افزار آموزشی در زمینه احداث باغ ، تکثیر و کشت ، برداشت ، انبارداری ، بازاررسانی و مصرف نخود می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای نخود کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان
در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز نخود کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصول ارزشمند دارند، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات پرورش و زراعت پسته را در اختیار داشته باشید.

اطلاعات بیشتر…

قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه هندوانه در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه هندوانه  در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه یونجه در پهنه نیمه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه یونجه در استان اردبیل

جدول دوره فنولوژی گیاه یونجه در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان خنک / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم

دوره فنولوژی گیاه یونجه در استان اردبیل

پکیج آموزشی خوراک دام و تولید آن

پکیج آموزشی مصرف و تولید خوراک دام شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها در زمینه زراعت ، سیلو کردن ، نحوه صحیح استفاده از علوفه و سایر مواد غذایی در تغذیه دام می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای کشاورزان و دامپروران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان
در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز کشاورزان و دامپروران و کلیه افرادی که نیاز به محتوای آموزشی در مورد خوراک دام دارند ، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات مصرف و تولید خوراک دام را در اختیار داشته باشید.

اطلاعات بیشتر

قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه اسپرس در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان خنک / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه اسپرس  در استان اردبیل

دوره فنولوژی گیاه سیب زمینی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان خنک / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم در استان اردبیل

فنولوژی گیاه سیب زمینی در استان اردبیل

پکیج آموزشی زراعت سیب زمینی

پکیج آموزشی زراعت سیب زمینی شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها و نرم افزار آموزشی در زمینه کشت و کار سیب زمینی از مرحله آماده سازی زمین و انتخاب رقم مناسب برای کشت تا برداشت ، انبارداری و بازار رسانی سیب زمینی . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای سیب زمینی کاران ، دانشجویان و کلیه علاقه مندان
در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز سیب زمینی کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصول ارزشمند دارند، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات سیب زمینی کاری را در اختیار داشته باشید.

اطلاعات بیشتر…

قابل دانلود