زمان مطالعه: 10 دقیقه
دوره های فنولوژی گیاهان زراعی استان آذربایجان شرقی

فنولوژی علم مطالعه رویدادهای مربوط به تغییرات فصلی و وضعیت آب و هوا در چرخه زندگی گیاهان و حیوانات است، جمع آوری و ضبط داده ها در هر سال کمک می کند که چگونگی تغییر در نور، دما و بارش مشخص شوند. کشاورز و باغبان نیازمند یک تقویم زمانی پیش بینی شده است که از زمان بروز یخبندان، هنگام رشد گیاه و حشرات برای تصمیم گیری زمان مناسب به کار بردن کود و آفت کش آگاه باشد. اطلاعات بیشتر درباره فنولوژی گیاهان زراعی

شکل 2-1 طبقه بندی اقلیمی استان آذربایجان شرقی را براساس روش ACZ نشان می دهد. دوره های فنولوژی گیاهان زراعی استان آذربایجان شرقی براساس این پهنه ها، تعیین شده است.

نقشه پهنه بندی اقلیم استان آذربایجان شرقی به روش ACZ
شکل 2-1- نقشه پهنه بندی اقلیم استان آذربایجان شرقی به روش ACZ

فنولوژی گیاه گندم و جو در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-1- دوره فنولوژی گیاه گندم پائیزه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه گندم پائیزه در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-2- دوره فنولوژی گیاه گندم پائیزه در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1)/ نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه گندم پائیزه در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-3- دوره فنولوژی گیاه جو بهاره در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه جو بهاره در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-4- دوره فنولوژی گیاه جو بهاره در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه جو بهاره در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-5- دوره فنولوژی گیاه یونجه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه یونجه در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-6- دوره فنولوژی گیاه یونجه در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه یونجه در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-7- دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-8- دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-9- دوره فنولوژی گیاه گلرنگ در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه گلرنگ در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-10- دوره فنولوژی گیاه گلرنگ در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه گلرنگ در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-11- دوره فنولوژی گیاه پنبه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه پنبه در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-12- دوره فنولوژی گیاه هندوانه در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه هندوانه در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-13- دوره فنولوژی گیاه کلزا در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه کلزا در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-14- دوره فنولوژی گیاه کلزا در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1)/ نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه کلزا در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-15- دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در استان آذربایجان شرقی

جدول 2- 16- دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) / نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-17- دوره فنولوژی گیاه ذرت علوفه ای در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه ذرت علوفه ای در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-18- دوره فنولوژی گیاه ذرت علوفه ای در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1)/ نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه ذرت علوفه ای در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-19- دوره فنولوژی گیاه ذرت دانه ای در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه ذرت دانه ای در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-20- دوره فنولوژی گیاه ذرت دانه ای در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1)/ نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه ذرت دانه ای در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-21- دوره فنولوژی گیاه سورگوم در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1)/ نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه سورگوم در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-22- دوره فنولوژی گیاه برنج در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه برنج در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-23- دوره فنولوژی گیاه لوبیا چیتی در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه لوبیا چیتی در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-24- دوره فنولوژی گیاه لوبیا چیتی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1)/ نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه لوبیا چیتی در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-25- دوره فنولوژی گیاه نخود در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه نخود در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-26- دوره فنولوژی گیاه نخود در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1)/ نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه نخود در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-27- دوره فنولوژی گیاه سیب زمینی زودرس در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-28- دوره فنولوژی گیاه سیب زمینی دیررس در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1)/ نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-29- دوره فنولوژی گیاه پیاز در پهنه خشک با زمستان خنک و تابستان گرم در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه پیاز در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-30- دوره فنولوژی گیاه پیاز در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1)/ نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه پیاز در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-31- دوره فنولوژی گیاه هویج در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1)/ نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه هویج در استان آذربایجان شرقی

جدول 2-32- دوره فنولوژی گیاه سیر در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1)/ نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان شرقی

دوره فنولوژی گیاه سیر در استان آذربایجان شرقی