ضدعفونی خاک گلخانه ها با استفاده از پوشش پلاستیک و کود حیوانی