رقم های جدید داخلی ذرت دانه ای

در این پست به بررسی مشخصات و ویژگی های 4 تا از ارقام جدید ذرت به نام های دهقان، فجر، سینگل کراس 703 و سینگل کراس 706 پرداخته شده است.