بروشور توصیه های فنی چغندرقند

چغندرقند یکی از گیاهان صنعتی مهم در جهان است و سالانه بطور متوسط سطحی معادل 9 میلیون هکتار زیر کشت این محصول می رود. در ایران سابقه کشت چغندرقند به حدود 100 سال می رسد که در حال حاضر سطح زیر کشتی معادل 200 هزار هکتار را به خود اختصاص داده است.

بروشور توصیه های فنی چغندرقند
بروشور توصیه های فنی چغندرقند
دانلود بروشور توصیه های فنی چغندرقند