افزايش عملكرد علوفه ارقام شبدر از طريق مديريت برداشت و بهره مندی از سرعت رشد مجدد در برداشت های متوالی

تعریف مسئله :

یکی از راههای اساسی جهت تولید علوفه کافی در کشور، دستیابی به پتانسیل واقعی تولید در گونه های شبدر می باشد. برای رسیدن به این اهداف شناسایی مبانی مورفوفیزیولوژیک مؤثر در سرعت رشد مجدد (Regrowth) و ریکاوری (Recovery) گونه های شبدر بعد از هر بار چین برداری و عملکرد کمی و کیفی علوفه آن ها امری ضروری است.

اهمیت موضوع :

شبدر یکی از گیاهان مهم علوفه ای خانواده لگومینوز است که نقش مهمی در تولید علوفه مورد نیاز کشور دارد. از جمله راههای اساسی جهت تولید علوفه و دستیابی به پتانسیل واقعی تولید در گونه های شبدر رعایت تاریخ کاشت مناسب در پاییز و مدیریت برداشت است، زیرا رعایت آنها باعث ذخیره مناسب کربوهیدرات های محلول (مواد قندی و ذخیره ای) در ریشه و طوقه و در نهایت افزایش رشد مجدد و تولید علوفه ارقام شبدر می گردد.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کارگیری :

در رابطه با این یافته کشاورز می تواند :

  1. در مناطقی که محدودیت زمانی فصل کشت در پاییز وجود دارد، گونه شبدر ایرانی به علت نیاز حرارتی کمتر توصیه می شود.
  2. در مناطقی که محدودیت آب وجود دارد، کشت ارقام زودرس شبدر مثل شبدر ایرانی یک چین و شبدر لاکی برای تولید علوفه توصیه می شود.
  3. در کشت شبدر قرمز بایستی تاریخ کاشت منطبق با تاریخ کاشت سایر شبدرها نباشد و برای اینکه مراحل اولیه رشد گیاه با سرما مواجه نشود، بایستی زودتر از سایر ارقام شبدر کشت شود.

عکس شاخص از یافته :

افزایش عملکرد علوفه ارقام شبدر از طریق مدیریت برداشت و بهره مندی از سرعت رشد مجدد در برداشت های متوالی