آشنایی با ارقام جدید گلابی

گلابی از میوه هایی است که مصرف کنندگان به علت ارزش غذایی، عطر و طعم دلپذیر آن همواره به آن توجه کرده اند. تنوع آب و هوایی در مناطق مختلف ایران مناسب پرورش ارقام مختلف گلابی است و مناطقی از جمله کرج همواره از مناطق مساعد پرورش گلابی به شمار میرود.

با توجه به وجود ارقام وارداتی گلابی و تقاضای روزافزون باغداران به کشت ارقام جدیدتر، ضرورت اجرای آزمایش هایی در زمینه مقایسه ارقام از جنبه های صفات کمی و کیفی، تاریخ رسیدن میوه و تعیین ارزش تجارتی آنها همه روزه بیشتر احساس می شود. از این رو میتوان رقم مناسب برای مصارف گوناگون در بین ارقام را انتخاب و به کشاورزان معرفی کرد و همین طور با آگاهی از خصوصیات درخور توجه و سازگاری آنها، در برنامه های اصلاحی استفاده کرد.

در ادامه بـه نتایج بررسی سازگاری تعدادی از ارقام گلابی وارداتی و ارقام شاه میوه و سردرودی (شاهد) پرداخته شده است.