گندم رقم آزادی

سال معرفی : 1358

مناطق مناسب کشت گندم آزادی :

اقلیم معتدل شامل استانهای البرز، تهران، فارس، خراسان، اصفهان و مناطق با آب و هوای مشابه

گندم نان رقم آزادی با شجره (4820*1-32-Mexp *(15409 رقمی نسبتآ زودرس با تیپ رشد بهاره است. در آزمایشهای انجام شده در مناطق معتدل کشور متوسط عملکرد این رقم 4390 کیلوگرم در هکتار بوده است این رقم در حال حاضر نسبت به نژادهای موجود زنگ ها نیمه حساس است. گندم رقم آزادی با میانگین ارتفاع بوته 92.5 سانتیمتر نسبت به خوابیدگی مقاوم است. رنگ دانه آن زرد و میانگین وزن هزار دانه آن 63.5 گرم است.

گندم رقم آزادی

منبع : کتاب معرفی ارقام زراعی (جلد 1)

سایر ارقام گندم