گندم رقم آزادی

سال معرفی : ۱۳۵۸

مناطق مناسب کشت گندم آزادی :

اقلیم معتدل شامل استانهای البرز، تهران، فارس، خراسان، اصفهان و مناطق با آب و هوای مشابه

گندم نان رقم آزادی با شجره (۴۸۲۰*۱-۳۲-Mexp *(15409 رقمی نسبتآ زودرس با تیپ رشد بهاره است. در آزمایشهای انجام شده در مناطق معتدل کشور متوسط عملکرد این رقم ۴۳۹۰ کیلوگرم در هکتار بوده است این رقم در حال حاضر نسبت به نژادهای موجود زنگ ها نیمه حساس است. گندم رقم آزادی با میانگین ارتفاع بوته ۹۲.۵ سانتیمتر نسبت به خوابیدگی مقاوم است. رنگ دانه آن زرد و میانگین وزن هزار دانه آن ۶۳.۵ گرم است.

گندم رقم آزادی

منبع : کتاب معرفی ارقام زراعی (جلد ۱)