زمان مطالعه: 5 دقیقه
شناسایی بیوشیمیایی و ملکولی پروبیوتیک های دستگاه گوارش ماهی سوف سفید و ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی آن ها

این مطالعه به منظور جداسازی و شناسایی پروبیوتیک های جنس های لاکتوباسیلوس و انتروکوکوس از ماهی سوف سفید و ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی آنها انجام پذیرفت. سوف سفید یکی از ماهیان اقتصادی دریای خزر است که نسبت به بیماری آئروموناس هیدروفیلا حساس می باشد.

این پژوهش بر روی ۵۵ ماهی سوف سفید در سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۶ در پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی انزلی انجام پذیرفت که ۱۷ جدایه باکتری کوکوباسیل گرام مثبت (لاکتوباسیلوس) و ۹ جدایه کوکسی گرام مثبت (انتروکوکوس) از طریق آزمایشات بیوشیمیایی جداسازی گردید و با انجام آزمایشات ملکولی دو گونه انتروکوکوس فاسیوم و لاکتوباسیلوس برویس تایید شدند.

در ارزیابی پروبیوتیکی این باکتری ها، مشخص گردید که باکتری های مزبور قادر به تحمل اسید نمک های صفراوی، تاثیر بر روی برخی باکتری های بیماری زا از جمله آئروموناس هیدروفیلا، حساس به برخی آنتی بیوتیک ها (تیکوپلاتین و ونکومایسین در انتروکوکوس) و عدم همولیز بودند که نشان دهنده تایید پروبیوتیک بودن این باکتری هاست.

مراحل اجرایی پروژه :

جداسازی روده از ماهی سوف
جداسازی روده از ماهی سوف
توزین روده بچه ماهی قزل آلا
توزین روده بچه ماهی قزل آلا
همگن کردن روده و تهیه رقت
اولیه
همگن کردن روده و تهیه رقت اولیه
تهیه رقت های مختلف
تهیه رقت های مختلف
افزودن رقت های مختلف در
پلیت
افزودن رقت های مختلف در پلیت
کشت پورپلیت
کشت پورپلیت
باکتری جنس لاکتوباسیلوس
باکتری جنس لاکتوباسیلوس
باکتری جنس انتروکوکوس
باکتری جنس انتروکوکوس
بررسی میکروسکوپی باکتری ها
بررسی میکروسکوپی باکتری ها
تهیه کشت خالص از باکتری های جداسازی شده
تهیه کشت خالص از باکتری های جداسازی شده
آزمایشات بیوشیمیایی برای تشخیص
لاکتوباسیلوس برویس
آزمایشات بیوشیمیایی برای تشخیص لاکتوباسیلوس برویس
آزمایشات بیوشیمیایی برای تشخیص
انتروکوکوس فاسیوم
آزمایشات بیوشیمیایی برای تشخیص انتروکوکوس فاسیوم
ارزیابی نمونه ها در اسپکتوفتومتر
ارزیابی نمونه ها در اسپکتوفتومتر
ارزیابی پروبیوتیک ها با تست آنتی بیوگرام
ارزیابی پروبیوتیک ها با تست آنتی بیوگرام
ارزیابی تاثیر ضدمیکروبی پروبیوتیک ها
ارزیابی تاثیر ضدمیکروبی پروبیوتیک ها
میکروتیوپ حاوی μl 100 بافر prelysis همراه
کلنی های باکتری در استخراج DNA
میکروتیوپ حاوی μl 100 بافر prelysis همراه کلنی های باکتری در استخراج DNA
مخلوط کردن نمونه ها بر روی دستگاه ورتکس
مخلوط کردن نمونه ها بر روی دستگاه ورتکس
مخزن الکتروفورز افقی، نمونه ها همراه لودینگ بافر 6X
مخزن الکتروفورز افقی، نمونه ها همراه لودینگ بافر 6X
دستگاه ترما سایکلر و اجرای برنامه واکنش PCR
دستگاه ترما سایکلر و اجرای برنامه واکنش PCR
الکتروفورز ژل آگارز 1/5% مربوط به محصول PCR با
پرایمر یونیورسال و باند در bp 1500
الکتروفورز ژل آگارز 1/5% مربوط به محصول PCR با پرایمر یونیورسال و باند در bp 1500

مجری پژوهش: منیره فئید