ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس یا خوابیدگی گندم برای افزایش تولید گندم در کشور
ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس یا خوابیدگی گندم برای افزایش تولید گندم در کشور صفحه 1
ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس یا خوابیدگی گندم برای افزایش تولید گندم در کشور صفحه 2
ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس یا خوابیدگی گندم برای افزایش تولید گندم در کشور صفحه 3
ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس یا خوابیدگی گندم برای افزایش تولید گندم در کشور صفحه 4
ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس یا خوابیدگی گندم برای افزایش تولید گندم در کشور صفحه 5
دانلود مجموعه جامع آموزش زراعت گندم و جو
مجموعه آموزش زراعت (عمومی)
مجموعه جامع آموزشی کودهای کشاورزی و تغذیه گیاهی
مجموعه جامع آموزش آبیاری در کشاورزی
مجموعه جامع آموزشی ماشین آلات و ادوات کشاورزی

«کامل ترین دانشنامه زراعت گندم و جو به زبان فارسی با به روزرسانی های رایگان»

همچنین مجموعه های آموزشی زیر مکمل آموزشی این مجموعه هستند:

دانلود نشریه فنی ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس (خوابیدگی) گندم برای افزایش تولید گندم در کشور