ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس یا خوابیدگی گندم برای افزایش تولید گندم در کشور
ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس یا خوابیدگی گندم برای افزایش تولید گندم در کشور صفحه 1
ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس یا خوابیدگی گندم برای افزایش تولید گندم در کشور صفحه 2
ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس یا خوابیدگی گندم برای افزایش تولید گندم در کشور صفحه 3
ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس یا خوابیدگی گندم برای افزایش تولید گندم در کشور صفحه 4
ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس یا خوابیدگی گندم برای افزایش تولید گندم در کشور صفحه 5
دانلود نشریه فنی ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس (خوابیدگی) گندم برای افزایش تولید گندم در کشور