معرفی برنج ارقام فجر و ساحل

برنج فجر و برنج ساحل پس از دو رگ گیری و رسیدن به خلوص کامل در موسسه بین المللی تحقیقات برنج در فیلیپین (IRRI) تحت عنوان لاین های کیفی در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱) به ایران ارسال گردید و از رقم باسماتی که یکی از بهترین ارقام کیفی دنیا می باشد مشتق شده اند. به عبارتی این رقم ها تحت عنوان لاین های وارداتی (Introduction) مورد بررسی قرار گرفت.

معرفی برنج ارقام فجر و ساحل
خوشه، شلتوک و برنج سفید رقم فجر

فاصله کاشت برنج فجر و ساحل

مناسب ترین فاصله کاشت برای هر دو رقم در نشاء کاری سنتی ۲۵ × ۲۵ سانتیمتر و برای نشاء کاری با استفاده از ماشین نشاء کاری ۳۰ × ۱۸ سانتیمتر است. بهترین زمان خزانه گیری برای این ارقام دهه دوم فروردین ماه و بهترین تاریخ نشاء کاری آنها در دهه سوم اردیبهشت ماه توصیه می شود.

معرفی برنج ارقام فجر و ساحل
خوشه و شلتوک و برنج سفید رقم ساحل

توصیه کودی در کشت برنج ساحل و فجر

مصرف کودهای شیمیایی شامل ۲۰۰ کیلوگرم کود اوره و ۱۰۰ کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و ۱۰۰ کیلوگرم سولفات دو پتاس و در مناطق مورد نیاز ۴۰ کیلوگرم کود سولفات روی است که نصف کود اوره مصرفی در دو مرحله به صورت سرک، مرحله اول هنگام و جین اول و مرحله دوم حدود ۵۰ روز پس از نشاء کاری است.

از نظر مقاومت به بیماری بلاست رقم های مذکور دارای مقاومت کاملی است و نسبت به بیماری شیت بالایت و شیت رایت و ژیبرلا تحمل نسبی دارند.

برنج ساحل و فجر از نظر عطر و طعم دارای جمیع صفات کیفی هستند و بخصوص برنج فجر از بازار پسندی خوبی برخوردار است.

درصد خرده برنج در زمان تبدیل شلتوک به برنج در رقم ساحلی به مراتب بیشتر از رقم فجر است که مطالعات جدی تری از سوی محققین در امر تبدیل این رقم باید صورت پذیرد.

مشخصات کامل مورفولوژیکی و کیفی برنج فجر و ساحل

معرفی برنج ارقام فجر و ساحل
معرفی برنج ارقام فجر و ساحل
شلتوک رقم فجر
معرفی برنج ارقام فجر و ساحل
برنج سفید رقم فجر
معرفی برنج ارقام فجر و ساحل
شلتوک رقم ساحل
معرفی برنج ارقام فجر و ساحل
برنج سفید رقم ساحل