زمان مطالعه: 5 دقیقه
جوامع فیتوپلانکتون اثرگذار در تولیدات اولیه دریاچه نئور در استان اردبیل

۶۹ جنس از ۵ شاخه فیتوپلانکتون دریاچه نئور واقع در استان اردبیل شناسایی گردید، که شامل ۲۷ جنس از شاخه جلبک های سبز (Chlorophyta) ، ۲۵ جنس از شاخه اکروفیتا (Ochrophyta)، ۱۱ جنس از شاخه سیانوباکتریا (Cyanobacteria)، ۴ جنس از شاخه او گلنوزوآ (Englenozoa)، 2 جنس از شاخه میزوزوآ (Myzozoa) می باشد.

غالبیت فیتوپلانکتون ها در این دریاچه با شاخه سیانوباکتریا بوده که ۵۶ درصد جمعیت سالانه را دارا بود که جنس غالب آن Oscillatoria بوده است. همچنین شاخه اکروفیتا با فراوانی ۲۴ درصد با جنس های غالب Nitzschia Synedra و Melosira در رتبه دوم و شاخه کلروفیتا با فراوانی ۱۸ درصد و جنس غالب Ankistrodesmurs در رتبه بعدی قرار داشت. بطور کلی دریاچه نئور از نظر مواد مغذی بالا و بر اساس طبقه بندی دریاچه ها بر مبنای سطح غذایی در گروه دریاچه های یوتروف بوده است.

محقق: سپیده خطیب حقیقی