راههای تشخیص ظاهری گله سالم و ناسالم بچه ماهی قزل آلا چیست؟

نهادهای اولیه در فعالیتهای بخش کشاورزی تأثیر فراوانی روی کیفیت و کمیت تولید دارند. در پروش ماهی ، بچه ماهی یکی از نهادهایی است که در امر تولید نقش مهمی را ایفا می کند، زیرا از لحاظ کمیت ارتباط مستقیم با تعیین ظرفیت هر واحد پرورشی داشته و از لحاظ کیفیت و سلامت بچه ماهیان رهاسازی شده، میزان تولید ماهی بازاری در استخر و کیفیت محصول تولید شده را تحت تأثیر قرار می دهد. بطوریکه اگر در رهاسازی یک استخر ظرفیت پرورش آن رعایت نشده و بچه ماهی قزل آلا بیش از ظرفیت منبع رهاسازی شود، مازاد آن دچار تلفات شده و خود باعث بروز مشکلات بعدی در امر پرورش می گردد.

برعکس در صورت رهاسازی کمتر از ظرفیت منبع نیز به دلیل عدم استفاده مناسب از پتانسیل موجود میزان تولید پائین آمده و طرح توجیه اقتصادی خود را از دست می دهد. از دیدگاه کیفی نیز رهاسازی بچه ماهی ناسالم با محیط پرورشی ناسالم مضراتی را به همراه خواهد داشت. تعدادی از علائم مهم تشخیص کارگاهی گله سالم و ناسالم بچه ماهی به شرح جدول زیر می باشد:

مشخصهعلائم ظاهری گله بچه ماهی سالمعلائم ظاهری گله بچه ماهی ناسالم
رفتار حرکتیبصورت گله ای، در کنار هم و در تمام سطح استخر، بعضاً ایجاد حلقه ای از بچه ماهیان بطور گروهیبطور متفرق و پراکنده، بعضاً پرش هایی به سمت بالا در محل آب ورودی یا تجمع در محل خروجی، مالش بدن به سطوح استخر، عدم پاسخ مناسب به تحریکات محیطی
حرکات شناعادی و با آرامش، عکس العمل مناسب نسبت به تغییرات و تحریکاتغیر عادی، نزدیکی به سطح آب و باز کردن ده ان به حالت خفگی، پرش غیرعادی از آب و شنای چرخشی انفرادی
رنگ بدنقسمت پشتی سبز نسبتاً روشن، در قسمت شکمی کاملاً روشن، در پهلوها براق و خط جانبی قوس و قزحی مشخص است. (در صورت مسقف بودن سالن تکثیر و عدم تابش مستقیم نور خورشید رنگ بدن تره خواهد بود)در قسمت پشتی تیره، که هر چه مشکل حادتر باشد تیرگی به سایر قسمتهای بدن نیز بیشتر توسعه پیدا میکند و رنگ قوس و قزح خط جانبی مشاهده نمی شود.
شکل بدندارای حالت مناسب، دوکی شکل و کشیده، اعضاء بدن کامل و اندازه اعضاء در حد متناسب خودنامناسب، مانند بی دم یا بدون باله بودن، ستون فقرات خمیده، سرتیز تر نسبت به بدن و بدن در قسمت انتهایی لاغر است.
علائم ظاهریعلائم و تغییرات ظاهری خاصی در سطح بدن آنها مشاهده نمی شود.نقاط سفید پراکنده در سطح بدن و باله ها، خونریزی زیرپوستی، سائیدگی و سفیدک زدن باله پشتی، خوردگی باله ها و سر پوش آبششی و بیرون زدگی چشمها
اشتهابسیار خوب، حریص برای گرفتن غذا و حرکت گله همزمان با حرکت فرد بر روی دیواره استخرها جهت گرفتن غذااشتهای کم و عدم عکس العمل نسبت به غذا

بعضی از علائم بر شمرده شده مربوط به مشکلات یا بیماریهای خاصی می باشند که روشهای خاص داشته و برخی غیر قابل درمان می باشند لذا در صورت مشاهده چنین علائمی با کارشناسان شیلات تماس حاصل کرده و مشاوره نمائید.

راههای تشخیص ظاهری گله سالم و ناسالم بچه ماهی قزل آلا چیست؟