دستورالعمل فنی بهبود تولید گندم در شرایط شور

مهمترین نکاتی که برای تولید گندم در شرایط خاک شور باید مورد توجه قرار گیرند: الف) انتخاب ارقام مناسب که در شرایط خاک شور پتانسیل عملکرد مناسب و اقتصادی داشته باشند. ب) آماده کردن مناسب زمین ج) استفاده از اصلاح کننده های مناسب خاک، مانند کاربرد کودهای دامی د) استفاده از روش های مختلف کاشت که مانع تجمع نمک در محل کاشت بذر شود یا آن را به حداقل برساند. ه) آبشویی مناسب و نگهداری رطوبت خاک در منطقه توسعه ریشه با اعمال دور آبیاری بیشتر. و) تغذیه مناسب گیاه با توجه به زمان و مقدار مورد نیاز.

دستورالعمل فنی بهبود تولید گندم در شرایط خاک شور صفحه 1
دستورالعمل فنی بهبود تولید گندم در شرایط خاک شور صفحه 2
دستورالعمل فنی بهبود تولید گندم در شرایط خاک شور صفحه 3
دستورالعمل فنی بهبود تولید گندم در شرایط خاک شور صفحه 4
دستورالعمل فنی بهبود تولید گندم در شرایط خاک شور صفحه 5
دستورالعمل فنی بهبود تولید گندم در شرایط خاک شور صفحه 6
دستورالعمل فنی بهبود تولید گندم در شرایط خاک شور صفحه 7
دستورالعمل فنی بهبود تولید گندم در شرایط خاک شور صفحه 8
دانلود دستورالعمل فنی بهبود تولید گندم در شرایط شور