بادام زمینی در استان گیلان

بادام زمینی محصولی است که در نواحی حاره ای تا نزدیک به معتدل برای روغن گیری از دانه آن و نیز مصرف آجیلی کشت و کار می شود. منشأ بادام زمینی را ناحیه ای در آمریکای جنوبی می دانند که از آنجا به آفریقا و شرق راه یافته است.

بادام زمینی در گیلان در شهرستانهای آستانه اشرفیه، رشت و تالش کشت می گردد.

چگونگی ورود بادام زمینی در گیلان

در مورد چگونگی ورود این محصول به ایران نظریه های ذیل وجود دارد:

استاد پورداود از مفاخر گیلان در سفرهای علمی که به کشورهای دیگر داشته، در سال 1289 بذر این گیاه را با خود از کشور هندوستان آورده و برای اولین بار در آتشگاه رشت کشت شده است.

همچنین نظریه دیگر مبنی بر ورود بذر بادام زمینی در سال 1325 توسط مرحوم کاشف السلطنه از هندوستان به ایران وجود داشته که در آستانه اشرفیه کشت شده است.

بادام زمینی در استان گیلان

وضعیت تولید بادام زمینی در استان گیلان :

شهرستان آستانه اشرفیه با سطح زیرکشت 2507 هکتار و تولید 80 درد بادام زمینی، عمده ترین مرکز تولید بادام زمینی در کشور می باشد که میزان تولید غلاف ( خشک ) آن قریب به 9 هزار تن می باشد. سطح زیر کشت آن در استان 2800 هکتار بوده که میزان تولید غلاف خشک آن قریب به 10 هزار تن و با ارزش اقتصادی 135 میلیارد ریال برآورد می شود که عمدتاً به مصرف آجیلی می رسد.

ارقام بادام زمینی :

ارقام بادام زمینی بر حسب عادت رشد رویشی به دو گروه عمده رونده و ایستاده تقسیم می شوند. در حال حاضر رقم غالب بادام زمینی در استان گیلان، رقم ان سی دو ( NC2 ) است و رقم فلوری اسپانیش نیز مقدار کمی کشت می شود.

دانه های این دو رقم از نظر شکل و اندازه کم و بیش یکسان و درشت هستند و در بین کشاورزان مناطق مختلف به نامهای اسپانیش و گلی مشهور می باشند.

بادام زمینی در استان گیلان

کشت بادام زمینی در گیلان

نوع کشت در بادام زمینی به صورت کپه ای، دستی و دیم بوده و در هر کپه 2 تا 3 عدد بذر کاشته می شود. بذر کاری بطور معمول در هفته اول اردیبهشت تا حداکثر 10 خرداد هر سال انجام می شود.

مقدار بذر مصرفی در هکتار حدود 60-55 کیلوگرم می باشد. برخی از کشاورزان بادام زمینی را بصورت مخلوط و در بین ردیفهای باقلا، هندوانه و یا درختان جوان صنوبر کشت می کنند و این عمل افزایش بهره وری از زمین را به همراه دارد. اما، احتمال سرایت آفات و بیماریهای گیاهان مزبور نیز وجود خواهد داشت.

در رابطه با این محصول پکیج آموزشی ارزشمند زیر را از دست ندهید

آفات و بیماریها و محمدود کننده های عملکرد بادام زمینی

آفات عمده بادام زمینی، زنجیره باقلا، لارو و شب پره کلم ( کارادنیا )، سوسک کرم سفید ریشه، اگرو تیس و شته بادام زمینی می باشد.

مهمترین بیماری های بادام زمینی در استان گیلان عبارت از پوسیدگی گیاهچه، بوته میری و پوسیدگی قسمت های هوایی، پوسیدگی ریشه، پوسیدگی غلافها و بالاخص بیماری لکه قهوه ای برگ می باشد که می بایست با هماهنگی کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به پیشگیری و مبارزه با آنها اقدام نمود.

در مراحل جوانه زنی، رشد گیاهچه و گلدهی این گیاه نسبت به کم آبی حساس می باشد. از مهمترین عوامل محدود کننده عملکرد بادام زمینی در طول دوره کاشت تا برداشت در استان، کمبود نزولات آسمانی و یا پراکنش نامنظم آن در طول فصل رویش گیاه می باشد.

بادام زمینی در استان گیلان

برداشت بادام زمینی در استان گیلان

زمان برداشت بادام زمینی حدوداً از اوایل شهریور هر سال شروع شده و تا حداکثر 20 مهر ادامه دارد. برداشت بادام زمینی معمولاً به صورت دستی و با استفاده از نیروی کارگری انجام می شود.