×
ادامه
مکانیزاسیون در نخلستان ها
۴ خرداد ۱۳۹۹

مکانیزاسیون در نخلستان ها

ادامه
گیلاس رقم عدلی
۱۰ دی ۱۳۹۸

گیلاس رقم عدلی

ادامه
معرفی قارچ‌کش میلدیوکیور در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار در شرایط مزرعه و گلخانه
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

معرفی قارچ‌کش میلدیوکیور در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار در شرایط مزرعه و گلخانه

ادامه
معرفی فولزایم و فولزایم پلاس در کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار گلخانه ای
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

معرفی فولزایم و فولزایم پلاس در کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار گلخانه ای

ادامه
درخت به رقم ويدوجا
۵ خرداد ۱۳۹۸

درخت به رقم ویدوجا

ادامه
بروشورهای آموزش کاشت خرما
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

بروشورهای آموزش کاشت خرما

ادامه
آشنایی با ارقام جدید گلابی
۶ بهمن ۱۳۹۷

آشنایی با ارقام جدید گلابی

ادامه
کاربرد رقم ها و پایه های مناسب در کشت و توسعه مرکبات
۵ بهمن ۱۳۹۷

کاربرد رقم ها و پایه های مناسب در کشت و توسعه مرکبات

ادامه
بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب سمیرم
۲۳ دی ۱۳۹۷

بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب سمیرم

ادامه
عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما
۱۵ دی ۱۳۹۷

عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما

ادامه
اصول حسابداری کاربردی در کشاورزی پسته مطابق استانداردهای موجود
۱۲ دی ۱۳۹۷

اصول حسابداری کاربردی در کشاورزی پسته مطابق استانداردهای موجود

ادامه
آشنایی با درخت گرمسیری جم
۸ دی ۱۳۹۷

آشنایی با درخت گرمسیری جم

ادامه
دستورالعمل فنی طراحی برچسب خرمای بسته بندی شده
۱ دی ۱۳۹۷

دستورالعمل فنی طراحی برچسب خرمای بسته بندی شده

ادامه
نشریه ترویجی نماتد قرنطینه ای رادوفولوس موز
۳۰ آذر ۱۳۹۷

نشریه ترویجی نماتد قرنطینه ای رادوفولوس موز

ادامه
تشخیص علایم ظاهری کمبود عناصر غذایی در نخل خرما
۳۰ آذر ۱۳۹۷

تشخیص علایم ظاهری کمبود عناصر غذایی در نخل خرما

ادامه
نماتد ریشه گرهی کیوی فروت
۲۷ آذر ۱۳۹۷

نماتد ریشه گرهی کیوی فروت

ادامه
کارگاه آموزشی بین المللی تولید میوه باکیفیت بالا در شرایط حفاظت شده
۲۷ آذر ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی بین المللی تولید میوه باکیفیت بالا در شرایط حفاظت شده

ادامه
سفیدک سطحی در مو
۲۵ آذر ۱۳۹۷

سفیدک سطحی در مو

ادامه
روش های مقابله با سرمازدگی باغ ها
۱۲ مهر ۱۳۹۷

روش های مقابله با سرمازدگی باغ ها

ادامه
نیاز سرمایی درختان و روش های رفع آن
۱۰ مهر ۱۳۹۷

نیاز سرمایی درختان و روش های رفع آن

ادامه
معرفی رقم پرشین لایم و دستورالعمل فنی پرورش آن در جنوب کشور
۲۳ شهریور ۱۳۹۷

معرفی رقم پرشین لایم و دستورالعمل فنی پرورش آن در جنوب کشور

ادامه
آشنایی با درخت پکان
۱۶ شهریور ۱۳۹۷

آشنایی با درخت پکان

ادامه
آفت زنجرک خرما
۱۴ شهریور ۱۳۹۷

آفت زنجرک خرما

ادامه
بیماری آتشک در درختان میوه
۱۰ شهریور ۱۳۹۷

بیماری آتشک در درختان میوه