معرفی برنج رقم کادوس (لایه ۷۶۰۴)

برنج رقم کادوس پس از دو رگ گیری و به خلوص رسیدن در موسه بین المللی تحقیقات برنج در فیلیپین به ایران ارسال گردید که علاوه بر داشتن عملکرد مناسب از نظر تجزیه های کیفی در حد مطلوب است و از لحاظ صفاتی چون زودرسی، پاکوتاهی، طول دانه و … شبیه رقم شفق است. مناسب ترین فاصله نشاء کاری در این رقم در شرایط سنتی ۲۵×۲۵ و در شرایط کشت مکانیزه ۳۰×۱۸ سانتیمتر است. مصرف کودهای ازت، فسفر و پتاس به ترتیب ۱۵۰ – ۵۰ – ۵۰ کیلوگرم در هکتار به صورت خالص توصیه می شود.

معرفی برنج رقم کادوس (لایه ۷۶۰۴)
خوشه رقم کادوس (لاین 7604)

این رقم نسبت به آفت ساقه خوار برنج متحمل و نسبت به بیماری بلاست و ژیبرلا حساس نیست ولی به دلیل پنجه زنی بالا نسبت به شیت بلایت بطور جزئی حساسیت نشان می دهد. بنابراین می توان با سموم توصیه شده مثل تیلت به میزان ۱ لیتر و یا سم رورال تی اس به میزان یک کیلوگرم در هکتار در مرحله ظهور خوشه با این بیماری مبارزه کرد.

مشخصات مورفولوژیکی و کیفی برنج رقم کادوس

 1. طول دوره رشد از کاشت تا برداشت : 130 روز
 2. ارتفاع بوته : 114.6 سانتیمتر
 3. تعداد پنجه در هر کپه : 16
 4. رنگ شلتوک : زرد روشن
 5. وضعیت ریشک : کمی دارد
 6. طول خوشه : 25 سانتیمتر
 7. وضعیت دانه در خوشه : متوسط
 8. ریزش دانه : ندارد
 9. طول دانه قبل از پخت : 7.82 میلیمتر
 10. طول دانه بعد از پخت : 10.25 میلیمتر
 11. درصد تبدیل : 62
 12. درصد برنج سالم : 33
 13. درصد خرده برنج : 29
 14. درجه حرارت ژلاتینه شدن : 3.4
 15. درصد آمیلوز : 23.13
 16. غلظت ژل : 60
 17. مقاومت نسبت به کرم برگخوار : متحمل
 18. مقاومت نسبت به کرم ساقه خوار : متحمل
 19. مقاومت نسبت به بیماری بلاست : مقاوم
 20. مقاومت به بیماری پوسیدگی طوقه : متحمل
 21. مقاومت نسبت به بیماری شیت بلایت : کمی حساسر
 22. عملکرد شلتوک در هکتار : ۷۰۰۰ تا ۶۵۰۰ کیلوگرم
 23. وزن هزار دانه 26.4 گرم
 24. تعداد دانه بارور در خوشه : 91
 25. تعداد دانه پوک در خوشه : 20
 26. تعداد – وضعیت ورس : کمی حساس
 27. گل دانه در روی خوشه : 111
 28. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۰۳ روز
 29. متوسط طول شلتوک : 8.6 میلیمتر
 30. متوسط عرض شلتوک : 1.7 میلیمتر
معرفی برنج رقم کادوس (لایه ۷۶۰۴)
خوشه، شلتوک و برنج سفید رقم کادوس
معرفی برنج رقم کادوس (لایه ۷۶۰۴)
شلتوک و برنج سفید رقم کادوس