معرفی برنج رقم هراز

برنج رقم هراز رقمی است از دورگ گیری حاصل از ترکیب بین دم سیاه و 8 IR 498 /IR که دارای عملکرد بالا است.

معرفی برنج رقم هراز
شلتوک رقم هراز

مشخصات مورفولوژیکی برنج رقم هراز :

 1. تعداد پنجه : ۱۶ عدد
 2. نوع خوشه : متراکم
 3. ارتفاع بوته : ۱۱۷ سانتیمتر
 4. طول خوشه : ۲۶ سانتیمتر
 5. شکل : قلمی
 6. وضعیت ریشک : 10%
 7. طول دوره رسیدن (از بذرپاشی تا رسیدن) : ۱۳۰ روز
 8. عملکرد : ۶۷۹۵ کیلوگرم در هکتار
 9. آمیلوز : 28.8
 10. غلظت ژل : 36
 11. درجه حرارت ژلاتینه شدن :7
 12. پروتئین : 7.74
 13. قابلیت خرمنکوبی خوشه : متوسط
 14. طول دانه قبل از پخت : 6.61 میلیمتر
 15. عرض دانه قبل از پخت :1.8 میلیمتر
 16. نسبت طویل شدن : 1.49
 17. طول دانه پس از پخت : 10.57
معرفی برنج رقم هراز
برنج سفید رقم هراز