معرفی برنج رقم نعمت

برنج رقم نعمت یکی از ارقام اصلاح پر محصول است که از سال ۱۳۶۴ تلاقی آن بین آمل ۳ و سنگ طارم در ایستگاه تحقیقات برنج آمل انجام پذیرفت که در سال ۱۳۷۲ پس از طی آزمایشات متعدد اصلاحی در سال ۱۳۷۴ به عنوان رقم نعمت نامگذاری و معرفی گردید، پس از معرفی، این رقم سطح زیر کشت گسترده ای را در منطقه به خود اختصاص داده است.

رقم نعمت نسبت به بیماری شیت بلایت حساس ولی نسبت به کرم ساقه خوار برنج متحمل است. برای جلوگیری از هر گونه آلودگی بیماری شیت بلایت می توان با یکی از سموم مورد توصیه مثل تیلت به میزان یک لیتر در هکتار و یا با سم رورال تی اس به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار در مرحله شروع رشد زایشی یا تنک ستاره شدن (۲۰ تا ۳۰ درصد خوشه ها بالا آمده اند) استفاده شود، این رقم در زمان تبدیل از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

معرفی برنج رقم نعمت
شلتوک و برنج سفید رقم نعمت

مصرف کود در برنج رقم نعمت

الف) کود پایه: شامل ۱۰۰ کیلوگرم اوره (۲۰۰ کیلوگرم سولفات آمونیم) + ۵۰ کیلوگرم فسفات آمونیم + ۱۰۰ کیلوگرم کود سولفات دو پتاس + ۴۰ کیلوگرم کود روی

ب) کود سرک: ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره به صورت سرک در دو مرحله یعنی در و جین اول و شروع رشد زایشی.

معرفی برنج رقم نعمت
شلتوک رقم نعمت

مشخصات مورفولوژیکی برنج رقم نعمت :

 1. متوسط تعداد پنجه به موقع رسیدن : 19 عدد
 2. وضعیت بوته : نسبتا متراکم
 3. متوسط ارتفاع بوته : 100 سانتیمتر
 4. تعداد برگ روی یک ساقه : 5.5 عدد
 5. وضعیت برگ پرچم : 45 درجه
 6. متوسط طول برگ پنجه اصلی : 50.5 سانتیمتر
 7. متوسط عرض برگ پنجه اصلی : 10 میلیمتر
 8. متوسط طول خوشه : 25 سانتیمتر
 9. متوسط ظهور خوشه
 10. ریشک : ندارد
 11. فرم دانه : بلند (دراز)
 12. کودپذیری : خوب
 13. متوسط وزن هزار دانه : 30.06 گرم
 14. وضعیت ورس : ندارد
 15. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : 140 روز
 16. متوسط طول شلتوک : 9.99
 17. متوسط عرصں شلتوک : 1.98 میلیمتر
 18. متوسط طول برنج : 8.15 ملیمتر
 19. متوسط عرض برنج : 1.78 میلیمتر
 20. متوسط عملکرد در هکتار : 7426 کیلوگرم
 21. ریزش : اصلا ریزش ندارد
 22. نسبت به آفات و بیماری ها : متحمل
 23. درصد آمیلوز : 26.4
 24. غلظت ژل : متوسط
 25. درجه حرارت ژلاتینه شدن : پایین
 26. طول دانه قبل از پخت : 7.36
 27. طول عرض دانه :  1.88
 28. نسبت طول به عرض : 3.91
 29. طول دانه بعد از پخت : 11.16
معرفی برنج رقم نعمت
برنج سفید رقم نعمت