معرفی برنج رقم مازند (لاین ۶۹۲۸)

برنج رقم مازند حاصل از دو رگ گیری بین ارقام ایرانی و ارقام پر محصول خارجی است که در عین داشتن راندمان بالا، کیفیت پخت مناسبی نیز دارد. این رقم تحت عنوان لاین ۶۹۲۸ از ترکیب بین ارقام آمل یک و (29 IR) به دست آمده است.

بهترین زمان تهیه خزانه و بذرپاشی از ۵ فروردین ماه لغایت ۲۰ فروردین ماه است. خزانه رقم مازند را شب ها و روزهای سرد باید آبیاری کرد ولی در روزهای گرم آفتابی آب خزانه را خارج نموده تا امکان استفاده از گرما و نور آفتاب به ریشه بیشتر شود، عمق آب در بستر خزانه نباید بیشتر از ۳ تا ۲ سانتیمتر باشد.

معرفی برنج رقم مازند (لاین ۶۹۲۸)
خوشه رقم مازند لاین 6928

تغذیه گیاهی برنج رقم مازند

برنج مازند رقمی است نسبتاً پاکوتاه و نسبت به ورس مقاوم است بنابراین می تواند خاصیت کودپذیری خوبی داشته باشد. میزان مصرف کود شامل ۲۵۰ کیلوگرم و ۱۰۰ تا ۵۰ کیلوگرم فسفات آمونیم یا سوپرفسفات و بین ۱۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم کود پتاسه است.

همه کودهای فسفاته و پتاسه به اضافه ۱۷۰ کیلوگرم کود اوره به عنوان کود پایه یعنی قبل از نشاء به طور یکنواخت به زمین داده شود و با روتیواتور تیلری کاملاً کود مصرفی را با خاک مخلوط و با کشیدن ماله زمین را تسطیح نموده تا اراضی برای نشاء کاری آماده شود. ۸۰ کیلوگرم کود اوره باقیمانده حدود ۵۰ روز پس از نشاء کاری که تقریباً مصادف با تشکیل جوانه اولیه خوشه می باشد به عنوان کود سرک به زمین داده شود.

معرفی برنج رقم مازند (لاین ۶۹۲۸)
برنج سفید رقم مازند لاین 6928

بهترین زمان نشاء کاری در دهه دوم اردیبهشت ماه است. بهترین فاصله نشاء کاری در شرایط سنتی ۲۵ × ۲۵ و در شرایط مکانیزه ۳۰ × ۱۷ سانتیمتر است.

مشخصات مورفولوژیکی برنج مازند :

 1. متوسط طول گیاه ۴۵ روز بعد از نشاء : ۷۵ سانتیمتر
 2. متوسط زمان رسیدن : 120 روز
 3. تعداد پنجه در زمان رسیدن : 18 پنجه
 4. مدت زمان لازم نشاها در خزانه : 35 روز
 5. مدت زمان لازم از نشاء تا گل دادن : 70 روز
 6. مدت زمان لازم از نشاء تا پاک سرشدن : 100 روز
 7. متوسط خوشه در بوته : 26 سانتیمتر
 8. وزن هزار دانه شلتوک : 10.43 گرم
 9. طول شلتوک : 2 میلیمتر
 10. متوسط طول برنج قبل از پخت : 7.5 میلیمتر
 11. متوسط طول برنج بعد از پخت : 7.5 میلیمتر
 12. راندمان تبدیل : 70%
 13. درصد برنج سالم : 55%
 14. نیم دانه و خرده : 15%
 15. سبوس نرم و ریز : 30%
 16. متوسط تعداد پنجه : 17
 17. وضعیت بوته : متراکم
 18. متوسط ارتفاع بوته : 123 سانتیمتر
 19. رنگ ساقه : سبز تیره
 20. وضعیت برگ : متراکم نیست
 21. فرم دانه : دراز
 22. ریزش دانه : ندارد
 23. وضعت ورس : کمی دارد
 24. متوسط عملکرد : 7610 کیلوگرم
 25. متوسط وزن هزار دانه : 28 گرم
 26. طول دوره رویش : 140 روز