معرفی برنج رقم فوجی مینوری

برنج رقم فوجی مینوری از ارقام معرفی شده توسط ایستگاه تحقیقات ژاپن است که با توجه به سازگاری آن به آب و هوای مازندران به عنوان یک رقم جهت کشت در مناطق کوهستانی معرفی گردید. از ویژگی های این رقم مقاومت به ورس و سرما، زودرسی و مقاومت زیاد به ریزش دانه است. زارعین مناطق مرتفع مازندران می توانند به کشت آن مبادرت ورزند. در حال حاضر نیز در سطح قابل قبولی در دامنه های کنار رودخانه کشت می شود.

معرفی برنج رقم فوجی مینوری
شلتوک رقم فوجی مینوری

مشخصات مورفولوژیکی برنج رقم فوجی مینوری :

 1. متوسط تعداد پنجه : ۱۵ عدد
 2. وضعیت بوته : باز
 3. متوسط ارتفاع بوته : 110.5 سانتیمتر
 4. رنگ ساقه : سبز تیره
 5. تعداد برگ : 5 برگ
 6. وضعیت برگ : عمود
 7. متوسط طول برگ پنجه اصلی : ۵۶ سانتیمتر
 8. متوسط عرض برگ پنجه اصلی : ۱۲ میلیمتر
 9. متوسط طول برگ پرچم : 42 سانتیمتر
 10. متوسط عرض برگ پرچم : 12 میلیمتر
 11. متوسط طول خوشه : 24.5 سانتیمتر
 12. رنگ برگ : سبز تیره
 13. فرم دانه : بلند
 14. وجود ریشک : دارد
 15. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : 106 عدد
 16. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : 5 عدد
 17. متوسط وزن هزار دانه : 28 گرم
 18. ریزش دانه : ندارد
 19. وضعیت به ورس : ورس ندارد
 20. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : 122 روز
 21. متوسط طول شلتوک : 7.80 میلیمتر
 22. متوسط عرض شلتوک : 2.30 میلیمتر
 23. متوسط طول برنج : 5.80 میلیمتر
 24. متوسط عرض برنج : 1.90 میلیمتر
 25. عملکرد در هکتار : 5500 کیلوگرم شلتوک
معرفی برنج رقم فوجی مینوری
شلتوک و برنج سفید رقم اوندا