معرفی برنج رقم عنبربو

برنج رقم عنبربو رقم محلی لرستان است که در اصفهان و شیراز و ممسنی زیر کشت قرار دارد. دارای کیفیت پخت و طعم خوب در منطقه است که در حال حاضر درصد بسیار ناچیزی از اراضی کشور را به خود اختصاص داده است. این رقم دارای عطر و طعم خوب بوده و سیستم ریشه ای و ساقه دهی و پنجه دهی و خوشه دهی آن شبیه طارم محلی است.

 

مشخصات مورفولوژیکی:

۱- متوسط تعداد پنجه : ۱۲ عدد

۲- وضعیت بوته : باز

۳- متوسط ارتفاع بوته : ۱۵۹ سانتیمتر

۴- رنگ ساقه : سبز روشن

۵- تعداد برگ : ۴ عدد

۶- وضعیت برگ : زاویه دار

۷- متوسط طول برگ پنجه اصلی : ۶۸ سانتیمتر

۸- متوسط عرض برگ پنجه اصلی : ۱۱ میلیمتر

۹- متوسط طول برگ پرچم : ۳۷ سانتیمتر

۱۰- متوسط طول خوشه : ۲۴ سانتیمتر

۱۱- رنگ برگ : سبز تیره

۱۲- وضعیت برگ پرچم : عمود

۱۳- متوسط طول خوشه : ۳۳ سانتیمتر

۱۴- فرم دانه : متوسط

۱۵- ریشک : دارد

۱۶- متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : ۸۹ عدد

۱۷- متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : ۳.۳۶ عدد

۱۸- متوسط وزن هزار دانه : ۴.۲۲ گرم

۱۹- ریزش دانه : کمی ریزش دارد

۲۰- وضعیت ورس : کمی ورس دارد

۲۱- طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۴۵ روز

۲۲- متوسط طول شلتوک : ۱۰ میلیمتر

۲۳- متوسط عرض شلتوک : ۲.۴۰ میلیمتر

۲۴- متوسط طول برنج : ۷.۴۰ میلیمتر

۲۵- متوسط عرض برنج : ۱.۹۰ میلیمتر

۲۶- متوسط عملکرد در هکتار : ۳۵۰۰ کیلوگرم شلتوک

۲۷- میزان پروتئین : ۸.۶

معرفی برنج رقم عنبربو

خوشه رقم عنبربو

 

معرفی برنج رقم عنبربو

برنج سفید رقم عنبربو

 

308 بازدید