معرفی برنج رقم عنبربو

برنج رقم عنبربو رقم محلی لرستان است که در اصفهان و شیراز و ممسنی زیر کشت قرار دارد. دارای کیفیت پخت و طعم خوب در منطقه است که در حال حاضر درصد بسیار ناچیزی از اراضی کشور را به خود اختصاص داده است. این رقم دارای عطر و طعم خوب بوده و سیستم ریشه ای و ساقه دهی و پنجه دهی و خوشه دهی آن شبیه طارم محلی است.

معرفی برنج رقم عنبربو
خوشه رقم عنبربو

مشخصات مورفولوژیکی برنج رقم عنبربو

 1. متوسط تعداد پنجه : ۱۲ عدد
 2. وضعیت بوته : باز
 3. متوسط ارتفاع بوته : ۱۵۹ سانتیمتر
 4. رنگ ساقه : سبز روشن
 5. تعداد برگ : 4 عدد
 6. وضعیت برگ : زاویه دار
 7. متوسط طول برگ پنجه اصلی : 68 سانتیمتر
 8. متوسط عرض برگ پنجه اصلی : 11 میلیمتر
 9. متوسط طول برگ پرچم : 37 سانتیمتر
 10. متوسط طول خوشه : 24 سانتیمتر
 11. رنگ برگ : سبز تیره
 12. وضعیت برگ پرچم : عمود
 13. متوسط طول خوشه : 33 سانتیمتر
 14. فرم دانه : متوسط
 15. ریشک : دارد
 16. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : 89 عدد
 17. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : 3.36 عدد
 18. متوسط وزن هزار دانه : 4.22 گرم
 19. ریزش دانه : کمی ریزش دارد
 20. وضعیت ورس : کمی ورس دارد
 21. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۴۵ روز
 22. متوسط طول شلتوک : 10 میلیمتر
 23. متوسط عرض شلتوک : 2.40 میلیمتر
 24. متوسط طول برنج : 7.40 میلیمتر
 25. متوسط عرض برنج : 1.90 میلیمتر
 26. متوسط عملکرد در هکتار : 3500 کیلوگرم شلتوک
 27. میزان پروتئین : 8.6
معرفی برنج رقم عنبربو
برنج سفید رقم عنبربو