معرفی برنج رقم طارم پاکوتاه

برنج طارم پاکوتاه از توده محلی آمل است و دارای کیفیت خوب و در منطقه محمودآباد و حومه آمل کشت می شود. کلیه صفات مورفولوژیکی رقم مزبور شبیه طارم محلی است.

معرفی برنج رقم طارم پاکوتاه
خوشه رقم طارم پاکوتاه

مشخصات مورفولوژیکی برنج طارم پاکوتاه

 1. متوسط تعداد پنجه : ۱۴ عدد
 2. وضعیت بوته : کمی باز
 3. متوسط ارتفاع بوته : ۱۴۱ سانتیمتر
 4. رنگ ساقه : سبز روشن
 5. تعداد برگ : ۵ عدد
 6. متوسط طول برگ پنجه اصلی : 57 سانتیمتر
 7. متوسط عرض برگ پنجه اصلی : 11 میلیمتر
 8. متوسط طول برگ پرچم : 50 سانتیمتر
 9. متوسط عرض برگ پرچم : 13 میلیمتر
 10. وضعیت برگ پرچم : زاویه دار
 11. متوسط طول خوشه : 26.5 سانتیمتر
 12. فرم دانه : بلند
 13. ریشک : ندارد
 14. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : 107 عدد
 15. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : 8.3 عدد
 16. متوسط وزن هزار دانه : 28.20 گرم
 17. وضعیت ورس : ندارد
 18. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : 122 روز
 19. متوسط طول شلتوک : 9.80 میلیمتر
 20. متوسط عرض شلتوک : 1.90 میلیمتر
 21. متوسط طول برنج : 7.80 میلیمتر
 22. متوسط عرض برنج : 1.38 میلیمتر
 23. متوسط عملکرد در هکتار : 3900 کیلوگرم شلتوک
 24. شکل دانه : قلمی
 25. میزان پروتیین : 8.56
معرفی برنج رقم طارم پاکوتاه
برنج سفید رقم طارم پاکوتاه