معرفی برنج رقم طارم پاکوتاه

برنج رقم طارم پاکوتاه از توده محلی آمل است و دارای کیفیت خوب و در منطقه محمودآباد و حومه آمل کشت می شود. کلیه صفات مورفولوژیکی رقم مزبور شبیه طارم محلی است.

 

مشخصات مورفولوژیکی:

۱- متوسط تعداد پنجه : ۱۴ عدد

۲- وضعیت بوته : کمی باز

۳- متوسط ارتفاع بوته : ۱۴۱ سانتیمتر

۴- رنگ ساقه : سبز روشن

۵- تعداد برگ : ۵ عدد

۶- متوسط طول برگ پنجه اصلی : ۵۷ سانتیمتر

۷- متوسط عرض برگ پنجه اصلی : ۱۱ میلیمتر

۸- متوسط طول برگ پرچم : ۵۰ سانتیمتر

۹- متوسط عرض برگ پرچم : ۱۳ میلیمتر

۱۰- وضعیت برگ پرچم : زاویه دار

۱۱- متوسط طول خوشه : ۲۶.۵ سانتیمتر

۱۲- فرم دانه : بلند

۱۳- ریشک : ندارد

۱۴- متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : ۱۰۷ عدد

۱۵- متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : ۸.۳ عدد

۱۶- متوسط وزن هزار دانه : ۲۸.۲۰ گرم

۱۷- وضعیت ورس : ندارد

۱۸- طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۲۲ روز

۱۹- متوسط طول شلتوک : ۹.۸۰ میلیمتر

۲۰- متوسط عرض شلتوک : ۱.۹۰ میلیمتر

۲۱- متوسط طول برنج : ۷.۸۰ میلیمتر

۲۲- متوسط عرض برنج : ۱.۳۸ میلیمتر

۲۳- متوسط عملکرد در هکتار : ۳۹۰۰ کیلوگرم شلتوک

۲۴- شکل دانه : قلمی

۲۵- میزان پروتیین : ۸.۵۶

معرفی برنج رقم طارم پاکوتاه

خوشه رقم طارم پاکوتاه

 

معرفی برنج رقم طارم پاکوتاه

برنج سفید رقم طارم پاکوتاه

بیشتر بخوانید:  معرفی برنج ارقام آمل 1، 2، 3

مطالعه بیشتر