معرفی برنج رقم طارم صدری

برنج طارم صدری سلکسیون شده از توده محلی است که در بعضی از مناطق مازندران کشت می شود و دارای کیفیت و طعم عالی است. و کلیه خواص فیزیولوژکی و مورفولوژیکی آن شبیه طارم محلی است.

معرفی برنج رقم طارم صدری
خوشه رقم طارم صدری

مشخصات مورفولوژیکی برنج طارم صدری

 1. متوسط تعداد پنجه : ۱۴ تولد
 2. وضعیت بوته : نیمه باز
 3. متوسط ارتفاع بوته : ۱۲۲ سانتیمتر
 4. رنگ ساقه : سبز روشن
 5. تعداد برگ : 6
 6. وضیعت پنجه دهی : کم پنجه
 7. وضعیت برگ پرچم : عمورد
 8. متوسط طول خوشه : ۲۵ سانتیمتر
 9. متوسط ظهور خوشه : ۸۶ روز بعد از نشاکاری
 10. فرم دانه : بلند
 11. ریشک : دارد
 12. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : ۱۲۹ عدد
 13. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : ۱۱ عدد
 14. متوسط وزن هزار دانه : 24.76 گرم
 15. ریشک : ندارد
 16. ریزش دانه : دارد
 17. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۲۳ روز
 18. متوسط طول شلتوک : 10.80 میلیمتر
 19. متوسط عرض شلتوک : ۲ میلیمتر
 20. متوسط طول برنج : 8.40 میلیمتر
 21. متوسط عرض برنج : 1.45 میلیمتر
 22. وضیعت ورس : دارد
 23. متوسط عملکرد در هکتار : ۳۸۵۰ کیلوگرم شلتوک
 24. اندازه دانه : بلند
 25. شکل دانه : قلمی
 26. میزان گچی بودن (شکم سفیدی و مرکز سفیدی) : ( ۰ و ۱)
 27. درجه ژلاتینه شدن (G .t)  : ۴ متوسط
 28. طویل شدن دانه : 1.60
 29. غلظت ژل  : (G. C) ۴۸ متوسط
 30. میزان پروتئین برنج سفید : 8.00 درصد
معرفی برنج رقم طارم صدری
شلتوک رقم طارم صدری
معرفی برنج رقم طارم صدری
برنج سفید رقم طارم صدری