معرفی برنج رقم طارم دیلمانی

برنج طارم دیلمانی سلکسیون شده از توده محلی است که در بعضی از مناطق مازندران به خصوص در شهرستان های تنکابن، رامسر، چالوس و نوشهر کشت می شود. ویژگی های این رقم را می توان کیفیت پخت خوب و طعم عالی نام برد.

سیستم ریشه ای آن به صورت افشان شامل ریشه های بذری؛ گره های جانبی می باشد. ظهور فعال ریشه ها فقط در غلظت بالای یک درصد ازت صورت می گیرد. ساقه ها تو خالی دارای میان گره و در محل گره ها ساقه توپر است. تعداد پنجه ها در طول خزانه ۱ تا ۲ عدد که در طی مراحل اولیه رشد برای کسب مواد غذائی از ساقه اصلی استفاده می شود.

معرفی برنج رقم طارم دیلمانی
شلتوک و برنج سفید رقم طارم دیلمانی

مشخصات مورفولوژیکی برنج طارم دیلمانی

 1. متوسط تعداد پنجه : 12 عدد
 2. وضعیت بوته : باز
 3. متوسط ارتفاع بوته : 141 سانتیمتر
 4. رنگ ساقه : سبز روشن
 5. تعلاد برگ : 5
 6. وضیعت برگ : متراکم مستقیم
 7. وضیعت پنجه دهی : کم
 8. متوس طول پنجه دهی : 53 سانتیمتر
 9. متوسط عرض پنجه دهی : 10 میلیمتر
 10. وضعیت برگ پرچم : زاویه دار
 11. متوسط طول خوشه : 24.4 سانتیمتر
 12. فرم دانه : بلند
 13. ریشک : ندارد
 14. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : 103.3 عدد
 15. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : 20.6 عدد
 16. متوسط وزن هزار دانه : 26.88 گرم
 17. وضعیت ورس : ندارد
 18. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : 118 روز
 19. متوسط طول شلتوک : 10.10 میلیمتر
 20. متوسط عرض شلتوک : 1.55 میلیمتر
 21. متوسط طول برنج : 7.90 میلیمتر
 22. متوسط عرض برنج : 1 میلیمتر
 23. متوسط عملکرد در هکتار : 3850 کیلوگرم شلتوک
 24. اندازه دانه : بلند
 25. شکل دانه : قلمی
 26. میزان گچی بودن (شکم سفیدی و مرکز سفیدی) : (۰ و ۱)
 27. درجه ژلاتینه شدن (G .t) : 3.25 متوسط
 28. طویل شدن دانه:  1.71
 29. غلظت ژل (G . C) : 41.75 متوسط
 30. میزان پروتئین برنج سفید : 8.00 درصد
معرفی برنج رقم طارم دیلمانی
شلتوک رقم طارم دیلمانی
معرفی برنج رقم طارم دیلمانی
برنج سفید رقم طارم دیلمانی