معرفی برنج رقم شفق (لاین ۷۶۰۲)

برنج رقم شفق به شماره ۳ – ۲ – ۹۴ – ۱۵ ۶۷۰ IR که از دو رگ گیری و رسیدن به خلوص کامل در موسسه بین المللی تحقیقات برنج در فیلیپین (IRRI) تحت عنوان لاین کیفی در سال ۱۳۷۳ مطابق با ۱۹۹۴ میلادی به ایران ارسال گردید. از رقم باسماتی که به لحاظ کیفی درجه اول است مشتق گردیده است از نظر اصول اصلاحی این روش معرفی رقم را وارداتی  یا Introduction می نامند.

رقم شفق از پایداری خوبی در شرایط آب و هوائی مازندران برخوردار است و زودرس، پاکوته، طول دانه بلند است.

در شرایط کشت سنتی مناسب ترین فاصله نشاء کاری برای این رقم ۲۵×۲۵ و در روش کشت ماشینی ۳۰×۱۸ سانتیمتر است. بهترین زمان برای خزانه گیری این رقم دهه اول فروردین ماه و بھتریں تاریخ کاشت برای این رقم در دهه دوم اردیبهشت ماه می باشد.

معرفی برنج رقم شفق (لاین ۷۶۰۲)
خوشه رقم شفق

توصیه کودی برنج رقم شفق

الف) کودهی پایه : شامل ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره و ۱۰۰ کیلوگرم سوپرفسفات تریپل یا ۵۰ کیلوگرم کود فسفات آمونیم و ۱۰۰ کیلوگرم سولفات دو پتاس و ۴۰ کیلوگرم سولفات روی (البته می توان ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم کود سولفات دوپتاس و همـه کود روی را در مرحله اولین و جین در شرایط خشک به زمین داد و سپس وجین کرد)

ب) استفاده کود اوره برای سرک : به میزان ۱۰۰ کیلوگرم که ۷۵ تا ۵۰ کیلوگرم در مرحله و جین اول و بقیه را در مرحله شروع مرحله زایشی به گیاه داد. (در کود ازته مصرفی بهتر است از کود اوره با پوشش گوگردی استفاده شود تا به صورت تدریجی مورد مصرف گیاه قرار گیرد). از نظر مقاومت به بیماری بلاست این رقم مقاومت کاملی نسبت به این بیماری داشته ولی نسبت به شیت بلایت و شیت رایت کمی حساس است ولی نسبت به آفت ساقه خوار برنج متحمل می باشد.

اصولاً ارقام پرمحصول وقتی که در اراضی آلوده به بیماری کشت و یا بصورت مصنوعی آلوده شوند به بیماری شیت بلایت مبتلا می شوند. تاکنون منبع ژنتیکی مقاومت در مقابل این بیماری شناسایی نشده است و حساسیت ارقام برنج نسبت به بیماری مزبور متفاوت است.

این رقم در مرحله مرگ جوانه مرکزی (Deat heart) میزان آلودگی پایین تری نسبت به ارقام دیگر پر محصول دارد. اما در مرحله White heat یا خوشه سفیدی نسبت به رقم طارم محلی افزایش آلودگی ولی نسبت به رقم پر محصول دیگر نظیر آمل ۳ کاهش آلودگی دارد.

برای مبارزه با آفت ساقه خوار برنج می توان با دیازینون ۱۰ درصد به میزان ۱۵ کیلوگرم در نسل اول و ۲۰ کیلوگرم در نسل دوم مبارزه کرد. ارتفاع گیاه رقم شفق ۱۱۰ سانتیمتر است که نسبت به ورس یا خوابیدگی مقاوم است.

معرفی برنج رقم شفق (لاین ۷۶۰۲)
شلتوک و برنج سفید رقم شفق

خصوصیات مورفولوژیکی و کیفی رقم شفق :

 1. طول دوره رشد از کاشت تا برداشت : ۱۳۰ روز
 2. ارتفاع بوته : ۱۱۰ سانتیمتر
 3. تعداد پنجه در هر کپه : 17
 4. رنگ شلتوک : زرد روشن
 5. وضعیت ریشک : کمی دارد
 6. طول خوشه : ۲۸ سانتیمتر
 7. وضعیت دانه در خوشه : متوسط
 8. ریزش دانه : ندارد
 9. طول دانه قبل از پخت : 7.61 میلیمتر
 10. طول دانه بعد از پخت : ۱۰ میلیمتر
 11. درصد تبدیل : 67.8
 12. درصد دانه سالم : 46.51
 13. درصد خرده برنج : 21.3
 14. درجه حرارت ژلاتینه شدن : 3.17
 15. درصد آمیلوز : 7.21
 16. غلظت ژل : 92
 17. مقاومت نسبت به کرم برگخوار : متحمل
 18. مقاومت نسبت به کرم ساقه خوار : متحمل
 19. مقاومت نسبت به بیماری بلاست : مقاوم
 20. مقاومت به بیماری پوسیدگی طوقه (ژیبرلا) : متحمل
 21. مقاومت نسبت به بیماری شیت بلایت : کمی حساس
 22. عملکرد شلتوک در هکتار : ۷۵۰۰ تا ۷۰۰۰ کیلوگرم
 23. وزن هزار دانه (گرم) : 25.16 گرم
 24. تعداد دانه بارور در خوشه : 1.7
 25. تعداد دانه پوک در خوشه : 23
 26. تعداد گل دانه درروی خوشه : 140
 27. وضعیت ورس : کمی حساس
 28. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۰۸ روز
 29. متوسط طول شلتوک : ۸.۸ میلیمتر
 30. متوسط عرض شلتوک : 1.7 میلیمتر
معرفی برنج رقم شفق (لاین ۷۶۰۲)
شلتوک رقم شفق
معرفی برنج رقم شفق (لاین ۷۶۰۲)
برنج سفید رقم شفق