معرفی برنج رقم سپیدرود

برنج رقم سپیدرود یکی از ارقام پرمحصول معرفی شده موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت است که سازگاری خوبی در مازندران نشان داده است. در دهه ۶۰ سطح قابل توجهی از اراضی را به خود اختصاص داده ولی به دلیل معرفی رقم های جدید چون ندا و نعمت از گردونه کشت تا حدود زیادی خارج شده است.

بذر شلتوک برنج سپیدرود دانه بلند و تا حدودی قلمی و در مرحله تبدیل از پوسته زبر و سبوس بالایی برخوردار است. این رقم بیشتر در گیلان و تا حدودی در غرب استان مازندران مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است. کودپذیری این رقم در حد رقم ندا و نعمت است و نسبت به بیماری بلاست مقاوم ولی نسبت به بیماری شیت بلایت نیمه حساس و گاهی متحمل است.

معرفی برنج رقم سپیدرود
شلتوک رقم سپیدرود

مشخصات مورفولوژیکی و کیفی برنج رقم سپیدرود

 1. تعداد پنجه : ۱۷ عدد
 2. نوع خوشه : متراکم
 3. ارتفاع بوته : ۱۱۶ سانتیمتر
 4. زاویه برگ پرچم : 81.97
 5. طول خوشه : ۲۶ سانتیمتر
 6. شکل : قلمی
 7. وضعیت ریشک : 50%
 8. درصد دانه سالم : 80.17
 9. خروج خوشه : کامل
 10. طول دوره رسیدن از بذرپاشی تا رسیدن : ۱۲۸
 11. عملکرد : ۶۳۰۰ کیلوگرم در هکتار
 12. آمیلوز : 25.2
 13. غلظت ژل : 74
 14. درجه حرارت ژلاتینه شدن : 6.8
 15. وضعیت ورس : کمی حساس
 16. پروتئین : 6.64
 17. قابلیت خرمنکوبی خوشه : خوب
 18. طول دانه قبل از پخت : 6.88 میلیمتر
 19. عرضی دانه قبل از پخت : 1.87 میلیمتر
 20. نسبت طویل شدن : 1.19
 21. طول دانه پس از پخت : 10.79 میلیمتر
 22. ریزش دانه : ندارد
 23. وضعت ورس : کمی دارد
 24. متوسط عملکرد : 6650 کیلوگرم
 25. متوسط وزن هزار دانه : 24 گرم
 26. وضیعت برگ : متراکم
 27. طول دوره رویش : 130 روز
 28. مدت زمان لازم نشاها در خزانه : 33 روز
 29. مدت زمان لازم از نشاء تا گل دادن : 66 روز
معرفی برنج رقم سپیدرود
برنج سفید رقم سپیدرود