معرفی برنج رقم سنگ طارم

برنج سنگ طارم سلکسیون شده از توده محلی است که در بعضی از مناطق مازندران به خصوص در شرق استان کشت می شود و دارای کیفیت و طعم عالی است. از لحاظ مصرف نهاده ها و حساسیت به بیماری کاملاً شبیه ارقام محلی می باشد.

ریشه این رقم افشان و شامل ریشه های گره ای؛ بذری و جانبی است. ساقه آن ماشوره ای بند بند و تو خالی و تا ۲۰ گره می باشد. از هر گره یک برگ غلاف باز وجود دارد. برگ های رقم سنگ طارم کشیده و دارای رگبرگ های موازی و بدون دمبرگ است.

معرفی برنج رقم سنگ طارم
خوشه برنج رقم سنگ طارم

پنجه های اولیه آن از ساقه اصلی ور پنجه های ثانویه آن از پنجه های اولیه تولید می گردد. گل آن به صورت پانیکول و بدون ریشک می باشد. مصرف کودهای شیمیائی و سموم کشاورزی همانند رقم طارم محلی است.

مشخصات مورفولوژیکی برنج سنگ طارم

 1. متوسط تعداد پنجه : 19 عدد
 2. وضعیت بوته : متراکم نسبتا عمود
 3. متوسط ارتفاع بوته : 133 سانتیمتر
 4. رنگ ساقه : سبز روشن
 5. تعداد برگ : 5.4 عدد
 6. وضعیت برگ : متراکم مستقیم
 7. متوسط طول برگ پنجه اصلی : 57 سانتیمتر
 8. متوسط عرض برگ پنجه اصلی : ۱۰ میلیمتر
 9. وضعیت برگ پرچ : افتاده
 10. متوسط طول خوشه : ۲۶ سانتیمتر
 11. رنگ برگ : سبز روشن
 12. فرم دانه : بلند
 13. ریشکی : ندارد
 14. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : 79.6 عدد
 15. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : 12.3 عدد
 16. متوسط وزن هزار دانه : 23.7
 17. ریزش دانه : ندارد
 18. وضعیت ورس : دارد
 19. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۲۰ روز
 20. متوسط طول شلتوک : ۱۰ میلیمتر
 21. متوسط عرض شلتوک : 1.70 میلیمتر
 22. متوسط طول برنج : 7.90 میلیمتر
 23. متوسط عرض برنج : 1.20 میلیمتر
 24. متوسط عملکرد در هکتار : ۳۹۰۰ کیلوگرم شلتوک
 25. شکل دانه : قلمی
 26. میزان گچی بودن (شکم سفیدی و مرکز سفیدی) : (۰ و ۰)
 27. درجه ژلاتینه شدن (G .t) : 3.5 نسبتا متوسط
 28. طویل شدن دانه : 1.05
 29. غلظت (G . C) : 36.62 سخت
 30. میزان پروتیین برنج سفید :  8.8 درصد
معرفی برنج رقم سنگ طارم
شلتوک رقم سنگ طارم
معرفی برنج رقم سنگ طارم
برنج سفید رقم سنگ طارم