معرفی برنج رقم دشت

برنج رقم دشت رقمی است که از دو رگ گیری بین آمل یک و (IIR29) بدست آمده است. این ترکیب بنام ۶۹۲۸ در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در آمل انجام گرفته و در سال ۷۲ به نام برنج دشت معرفی گردیده است. این رقم از سالهای ۷۳، ۷۲، ۷۱ در سطح استان کشت گردیده و به دلیل پنجه دهی بالا و داشتن ساقه ترد و شکننده عموماً حساسیت به کرم ساقه خوار و ریزش دارد اما از عملکرد خوبی برخوردار است.

معرفی برنج رقم دشت
خوشه رقم دشت

مشخصات مورفولوژیکی برنج رقم دشت

 1. تعداد پنجه : ۱۸ عدد
 2. نوع خوشه : متراکم
 3. ارتفاع بوته : 125 سانتیمتر
 4. طول خوشه : 26 سانتیمتر
 5. شکل : قلمی
 6. خروج خوشه : کامل
 7. طول دوره رسیدن (از بذرپاشی تا رسیدن) : ۱۳۰ روز
 8. عملکرد : ۷۶۱۴ کیلوگرم در هکتار
 9. آمیلوز : 23.4
 10. وضعیت ورس : کمی حساس
 11. قابلیت خرمنکوبی خوشه : خوب
 12. طول دانه قبل از پخت : 6.38 میلیمتر
 13. عرض دانه قبل از پخت : 1.39 میلیمتر
 14. نسبت طویل شدن : 1.02
 15. طول دانه پس از پخت : 9.44 میلیمتر
 16. ریزش دانه : ندارد
 17. وضعیت ورس : کمی دارد
 18. متوسط وزن هزار دانه : ۲۲ گرم
 19. وضیعت برگ : متراکم
 20. طول دوره رویش : ۱۳۰ روز
 21. مدت زمان لازم نشاها در خزانه : ۳۳ روز
 22. مدت زمان لازم از نشاء تا گل دادن : 66 روز
 23. غلظت ژل : 60
معرفی برنج رقم دشت
شلتوک رقم دشت