معرفی برنج رقم حسن سرایی

برنج حسن سرایی سلکسیون شده از توده محلی منطقه (قائم شهر) مازندران می باشد که دارای کیفیت پخت و طعم عالی و مشخصات ظاهری آن شبیه به رقم طارم محلی است که دارای عطر و طعم بسیار خوبی است. به همین دلیل قیمت برنج سفید آن در بازار از طارم محلی بیشتر است ولی از عملکرد پایین تری نسبت به آن برخوردار می باشد.

این رقم از کود پذیری مناسبی برخوردار نیست، بنابراین در اراضی که بعد از برداشت برنج اقدام به کشت شبدر شده است نباید از کود ازته استفاده شود. ریشه در این رقم مانند سایر ارقام برنج به صورت افشان و سیستم ریشه ای آن کم عمق؛ ساقه آن بندبند توخالی و دارای ۱۰ تا ۱۶ گره است. پنجه های اولیه از ساقه اصلی نجه های ثانویه از پنجه های اولیه تولید می گردند.

معرفی برنج رقم حسن سرایی
خوشه رقم حسن سرایی

مشخصات مورفولوژیکی برنج حسن سرایی

 1. متوسط تعداد پنجه : ۱۱ عدد
 2. وضعیت بوته : عمود برنگ سبز
 3. متوسط ارتفاع بوته ۱۲۱ سانتیمتر
 4. رنگ ساقه : سبز روشن
 5. تعداد برگ : 5 عدد
 6. وضعیت برگ : نسبتاً باز برنگ سبز روشن
 7. متوسط طول برگ پنجه اصلی : ۵۳ سانتیمتر
 8. متوسط عرض برگ پنجه اصلی : ۱۲ میلیمتر
 9. وضعیت برگ پرچم : افتاده
 10. متوسط طول خوشه : ۲۳ سانتیمتر
 11. متوسط ظهور خوشه : ۸۹ روز بعد از نشاکاری
 12. اندازه دانه : بلند
 13. ریشک : ندارد
 14. متوسط تعداد دانه سالم در خوشه : 164 عدد
 15. متوسط تعداد دانه پوک در خوشه : 15.3 عدد
 16. متوسط وزن هزار دانه : 22.52 گرم
 17. ریزش دانه : ندارد
 18. وضعیت ورس : دارد
 19. طول دوره رویش از مرحله خیساندن بذر تا برداشت محصول : ۱۲۵ روز
 20. متوسط طول شلتوک : 9.80 میلیمتر
 21. متوسط عرض شلتوک : 1.68 میلیمتر
 22. متوسط طول برنج : 8.80 میلیمتر
 23. متوسط عرض برنج : 1.20 میلیمتر
 24. متوسط عملکرد در هکتار : ۳۵۰۰ کیلوگرم شلتوک
 25. شکل دانه : قلمی
 26. مقاومت یا حساسیت به بیماری ها : حساسیت به بلاست
 27. میزان گچی بودن (شکم سفیدی و مرکز سفیدی) : (0 و 0)
 28. طویل شدن دانه : 1.05
 29. درجه ژلاتینه شدن (G.t) : 4 متوسط
 30. میزان پروتئین برنج سفید : 8.00 درصد
معرفی برنج رقم حسن سرایی
شلتوک رقم حسن سرایی
معرفی برنج رقم حسن سرایی
برنج سفید رقم حسن سرایی