معرفی فولزایم و فولزایم پلاس در کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار گلخانه ای

بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار و پوسیدگی طوقه و ریشه خیار گلخانه ای براثر Fusarium oxysporum f . sp . radicis-cucumerinum ایجاد می شود. به منظور کاهش مصرف قارچ کش ها، عوامل بیولوژیک فولزایم و فولزایم پلاس در کاهش خسارت این بیماری مورد بررسی قرار گرفت.

ترکیب بیولوژیک فولزایم حاوی باکتری های Bacillus subtilis, Pseudomonas putida و مواد همراه مانند قند، آمینواسیدها و اسید سیتریک (۹۰٪) بوده و به صورت پودر وتابل با ۶-۴ pH فرموله شده است. این ترکیب برای ممانعت از فعالیت بیمارگرهای قارچی خاکزاد و بهبود حاصلخیزی خاک و تحریک رشد گیاه تولید شده و در محدوده ۸-۴ pH قابل کاربرد می باشد.

علائم بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار گلخانه ای
علائم بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار گلخانه ای و مراحل پیشرفت آن در بوته

اهمیت موضوع پژمردگی فوزاریومی خیار :

بیماری پژمردگی و پوسیدگی طوقه و ریشه خیار گلخانه ای بر اثر Fusarium oxysporum f . sp . radicis-cucumerinum همه ساله خسارت قابل توجهی به این محصول در اکثر مناطق کشت آن در ایران وارد کرده و قارچ کش های شیمیایی مختلف برای کنترل آن مصرف می شوند.

در ایران این بیماری اولین بار در گلخانه های پرورش خیار در منطقه یزد در سطح قابل توجهی مشاهده گردید. سپس، از ورامین و جیرفت گزارش شده و در حال حاضر از بیماری های مهم خیار گلخانه ای در ایران محسوب می شود.

1341
غلظت های مختلف فولزایم و فولزایم پلاس در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کار گیری :

ترکیبات بیولوژیک فولزایم و فولزایم پلاس به صورت پوشش سطحی بذور خیار و نیز قبل از کشت و افزودن به خاک در زمان انتقال نشا و نیز دو بار بعد از کشت (به فواصل ۵ هفته) به ترتیب به میزان ۲٫۵ و ۲ واحد برای کنترل بیماری توصیه می شوند.

تخصصی ترین و جامع ترین مجموعه آموزش گلخانه داری

مجموعه آموزش گلخانه داری شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوهای آموزشی و اپلیکیشن اندروید در زمینه احداث گلخانه ، تجهیزات گلخانه ، آماده سازی بستر کشت ، مبحث مربوط به سرمایش و گرمایش گلخانه و بسیاری مطالب مهم و مفید دیگر در این زمینه می باشد. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای گلخانه داران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان

این پکیج به صورت فایل های قابل دانلود عرضه می شود.

پکیج جامع آموزش گلخانه داری