گندم رقم احسان

سطح زیر کشت گندم در استان مازندران حدود ۶۰۰۰۰ هکتار می باشد که در نواحی پست سواحل دریای خزر، مناطق جلکه و دشت، مناطق دامنه ای و مناطق کوهستانی گسترش دارد.

هر یک از این مناطق به لحاظ ارتفاع از سطح دریا، درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا، میزان بارندگی سالانه و میزان تبخیر از سطح خاکی، شرایط فیزیکوشیمیایی خاکی متفاوت بوده و همواره سبب می گردد که تولید گندم با تنش های محیطی همچون خشکی، ماندابی، سرما و عارضه جوانه زنی روی سنبله در قبل از برداشت و همچنین تنش های حیاتی از جمله بیماری های برگی مانند سفیدک پودری، زنگ زرد، زنگ قهوه ای، سپتوریوز برگ و بیماری های سنبله مانند فوزاریوم سنبله و سپتوریوز سنبله مواجه باشد.

در این راستا تحقیقات به نژادی و به زراعی به منظور اصلاح و تولید ارقام و لاین های سازگار با شرایط متفاوت اکولوژیکی منطقه و ارائه خصوصیات زراعی به همراه دستورالعمل های فنی، خوشبختانه نتایج تحقیقات به نژادی منجر به معرفی رقم جدید احسان با پتانسیل عملکرد بالا و تحمل نسبی به بیماری ها گردیده است.

لذا استفاده کشاورزان از بذور اصلاح شده رقم جدید احسان و رعایت دقیق عملیات خاک ورزی به منظور تهیه بستر مناسب بذر و رعایت تاریخ مناسب کاشت و تراکم بذر مصرفی در هر منطقه به همراه اعمال عملیات داشت می تواند نقش به سزایی در افزایش عملکرد گندم در واحد سطح در هر یک از مناطق مورد کشت گندم داشته باشد.

تاریخچه گندم احسان :

تحقیقات به نژادی با ارزیابی ژرم پلاسم های مرکز تحقیقات بین اللملی ذرت و گندم (سیمیت) در سال ۸۳-۱۳۸۲ لاین …/ABUF/7/ALTAR84 را انتخاب و در سال های زراعی ۸۸-۱۳۸۷ و ۸۹-۱۳۸۸ در آزمایشات یکنواخت سراسری اقلیم شمال با کد 20-87-N مورد بررسی قرار گرفت.

خصوصیات بارز گندم رقم احسان

با توجه به عملکرد دانه بالای این رقم نسبت به شاهدهای مروارید و 19-80-N و مقاومت بسیار خوب این رقم نسبت به بیمارهای شایع در اقلیم شمال نظر زنگ زرد و قهوه ای، فوزرایوم سنبله و مقاومت به جوانه زنی روی سنبله قبل از برداشت و مقاومت به ریزش دانه این رقم خیلی سریع مورد پذیرش کشاورزان قرار گرفته و به عنوان رقم جدید در مناطق دشت مازندران معرفی گردید.

گندم رقم احسان

سایر ارقام گندم

دانلود گندم رقم احسان