نماتد ریشه گرهی کیوی فروت

نماتد ریشه کیوی یکی از عمده ترین بیماری های درخت کیوی است. این نماتد دارای دو شکلی جنسی است به این صورت که نرها حالت کرمی شکل داشته و متحرک هستند ولی ماده ها برخلاف آن ها گلابی شکل و ساکن است.

نماتد ریشه گرهی کیوی فروت صفحه 1
نماتد ریشه گرهی کیوی فروت صفحه 2
نماتد ریشه گرهی کیوی فروت صفحه 3
نماتد ریشه گرهی کیوی فروت صفحه 4
نماتد ریشه گرهی کیوی فروت صفحه 5
نماتد ریشه گرهی کیوی فروت صفحه 6
دانلود نماتد ریشه گرهی کیوی فروت