معرفی گندم رقم بهاران

گندم بهاران برای مناطق دارای تنش خشکی آخر فصل در اقلیم معتدل و یا مناسب برای کشت در سیستم های کاشتی که در آن آب کمتری به گندم اختصاص داده می شود.

تغییرات اقلیمی و خشکسالی های سال های اخیر یکی از بزرگ ترین مشکلات برای تولیدات کشاورزی در ایران است. و ذخیره آبی منابع زیرزمینی کاهش یافت، بسیاری از رودخانه های فصلی خشک شدند، همه این موارد گویای این مطلب است که در ایران مصرف آب بایستی بهینه گردد و در واقع شاخص مقدار تولید ماده خشک به ازای واحد آب مصرفی بایستی معیار مقایسه پتانسیل های ارقام جدید گندم و حتی سایر محصولات گردد.

مناطق معتدل کشور که عمدتا شامل استان های تهران، البرز، اصفهان، فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی و جنوبی، یزد و بخش هایی از استان های کرمان، لرستان، قم و قزوین می باشند با وجود کم آبی و خشکی آخر فصل نمی توانند با استفاده از پتانسیل ارقام معرفی شده برای شرایط بهینه حداکثر تولید را داشته باشند.

ارقام گندمی که در سال های اخیر به عنوان مثال برای مناطق معتدل معرفی شده اند به شرایط آبیاری نرمال سازگاری داشته اند و پتانسیل تولید آنها بالاست. اما در عمل بسیاری از کشاورزانی که بذر اصلاح شده این ارقام را کشت می نمایند اغلى بدیلی عدم وجود آب کافی بخصوص در فصل بهار با انجام یک یا دو بار آبیاری نمی توانند نیاز آبی ارقام فوق الذکر را برآورده کنند. به همین منظور و با توجه به مشکلات یاد شده گندم رقم بهاران برای مناطق دارای تنش خشکی آخر فصل در اقلیم معتدل و یا مناسب برای کشت در سیستم های کاشتی که در آن آب کمتری به گندم اختصاص داده می شود. معرفی و در اختیار کشاورزان کشور قرار گرفت.

معرفی گندم رقم بهاران

اهمیت موضوع :

گندم کاران کشور با استفاده از این رقم و با توجه به صفات مطلوب آن نظیر تیپ رشد بهاره، ارتفاع بوته مناسب، رنگدانه زرد کهربایی، وزن هزار دانه بالا، زودرس، مقاوم به خوابیدگی، مقاوم به زنگ زرد، نیمه مقاوم به زنگ قهوه ای، دارای کیفیت نانوایی خیلی خوب ضمن حل مشکلات مرتبط با ارقام قدیمی باعث افزایش سطح زیر کشت گندم شده اند.

با توجه به تفاوت عملکرد دانه رقم جدید نسبت به رقم شاهد (۴۵۵ کیلوگرم در هکتار) و با احتساب قیمت ۱۱۵۰۰ ریال برای هر کیلوگرم گندم، در صورت کشت این رقم در سطحی حدود ۱۰۰ هزار هکتار افزایش درآمد ناخالص حدود ۵۲۳ میلیارد ریال (۱۰۰۰۰۰ هکتار x ۴۵۵ کیلوگرم ۱۱۵۰۰x ریال) را شاهد خواهیم بود.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کار گیری :

این رقم حاصل همکاری مشترک موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم (سیمیت) است. سال ۱۳۸۶ اولین قدم های اولیه برای معرفی این رقم در کرج و زرقان برداشته شد. در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی اقلیم معتدل در کرج از رقم شاهد پیشتاز عملکرد بیشتری نشان داد.

نتایج حاصل از تحقیقات نشان داد که رقم جدید بهاران قابل کشت در مساحتی حدود ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی مناطق معتدل کشور واقع شده در استان های فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی و جنوبی، تهران، لرستان، قزوین، کرمان، یزد و اصفهان با زمستانه ای نسبتا ملایم تا نسبتا سرد و در زراعت آبی هست.

سایر ارقام گندم