زمان مطالعه: 1 دقیقه
معرفی سیب رقم شربتی

نام رقم: سیب شربتی

به نژادگر : حسن حاج نجاری

مالک رقم : پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

منشأ رقم، محل کشف : ایران، استان البرز، کرج، ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهر

درخت ژنتیک، روش اصلاح، محل و مدت اجرا : دانهال تصادفی، گزینش از طریق ارزیابی و مقایسه ارقام بین ۹۲ رقم و ژنوتیپ، براساس توصیفگر بین المللی سیب، ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشهر، کرج، ۱۳۹۰-۱۳۸۲

سال معرفی/ ثبت/ جدید بومی/ خارجی سازگار : ۱۳۹۰. دستورالعمل آزمون ملی تمایز، یکنواختی و پایداری سیب (D.U.S)

خصوصیات مهم باغی : عادت رشد افراشته، زودرس، سفتی بافت بالا، آبدار، بسیار شیرین، خوش خوراک، اندازه بزرگ، شکل کروی، رنگ زمینه سبز کم رنگ، لکه رنگ رویی فراگیر، قرمز کم رنگ، متحمل به زنگار، متناسب برای باغات متراکم و کشت مکانیزه، عملکرد عالی ۱۲۰ کیلوگرم در درخت.

مناطق توصیه شده برای کشت : تمامی مناطق پرورش سیب کشور