معرفی دو رقم گندم نان مقاوم به زنگ زرد

گندم رقم افلاک مناسب «کشت آبی» در استان خوزستان

گندم افلاک رقمی است بهاره که از لحاظ پتانسیل عملکرد و مشخصات زراعی مطلوب و مناسب کشت در شرایط آب و هوایی استان خوزستان است.

پتانسیل عملکرد

پتانسیل عملکرد این رقم در شرایط تحقیقات 6-6.5 تن در هکتار می باشد.

مقاومت نسبت به بیماری ها

این رقم نسبت به بیماری زنگ زرد مقاوم است.

مناطق مناسب کشت

این رقم برای تمام مناطق کشت گندم آبی در استان خوزستان قابل توصیه است.

کیفیت نانوایی

دانه گندم افلاک زرد نسبتا سخت و دارای ۱۲-۱۱ درصد پروتئین می باشد و برای پخت نان های ایرانی مناسب است. مشخصات زراعی گندم افلاک با ارتفاع ۹۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر متوسط رس بوده و وزن هزار دانه آن ۴۲-۳۸ گرم می باشد.

تاریخ کشت

بهترین تاریخ کشت برای این رقم ۱۵ آبان لغایت ۲۵ آذر ماه می باشد.

میزان مصرف بذر

برای کشت مکانیزه کامل آبی در هر هکتار ۱۵۰ – ۱۳۵ کیلوگرم و برای کشت مکانیزه آبی ۱۸۰ کیلوگرم بذر توصیه می گردد. این مقدار با توجه به نحوه تهیه زمین و تاریخ کاشت بین ۵ تا ۲۵ درصد متغیر می باشد.

میزان کود مورد نیاز

گندم افلاک از ارقام کود پذیر است و برای بدست آوردن حداکثر عملکرد بالقوه بهتر است در اراضی حاصلخیز کشت گردد و میزان و نوع کوددهی با توجه به آزمون خاک، نوع خاک و زراعت قبلی توصیه می گردد. بعنوان یک توصیه عمومی پیشنهاد می شود. کود اوره ۲۰۰-۲۵۰ کیلوگرم، سوپر فسفات تریپل ۱۵۰-۱۰۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم ۱۵۰-۱۰۰ کیلوگرم و سولفات روی ۴۰ کیلوگرم مصرف گردد. همچنین ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار گوگرد آلی نیز قابل توصیه می باشد.

گندم رقم کریم مناسب «کشت دیم» در استان خوزستان

رقم گندم کریم از طریق آزمایشات بین المللی شناسایی و در مناطق دیم گچساران در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشهای مقایسه عملکرد این رقم در ایستگاه های گچساران، گنبد، مغان و خرم آباد در سالهای ۸۵ تا ۱۳۸۸ نشان می دهد رقم کریم نسبت به رقم کوهدشت از زودرسی نسبی خوبی برخوردار، وزن هزار دانه آن در برخی محیطها تا ۶ گرم بیشتر، میانگین عملکرد دانه ۳۳۱۰ کیلوگرم در هکتار و در شرایط آب و هوایی مناسب نسبت به رقم زاگرس به بیماریها مقاوم و عملکردی مشابه دارد قابل توجه اینکه نسبت به رقم کوهدشت ۸ تا ۱۱ درصد افزایش عملکرد داشته است.

مناطق مناسب کشت در خوزستان

گندم رقم کریم در سال زراعی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ در شهرستان های ایذه، باغملک و دزفول در قالب طرح تحقیقی و ترویجی در شرایط زارعین کشت و با ارقام رایج مقایسه گردید. نتایج حاصل نشان می دهد رقم زاگرس و رقم زودرس ویریناک به بیماری زنگ زرد حساس بوده اما رقم کریم به بیماری زنگ زرد مقاوم و دارای عملکرد مشابه است لذا کشت گندم رقم کریم در مناطق دیم استان خوزستان توصیه می شود.

کیفیت نانوایی

رنگ دانه گندم کریم، قرمز و پروتئین آن 12.5 درصد و برای پخت نان های ایرانی مطلوب است.

مشخصات زراعی

گندم کریم دارای تیپ رشد بهاره با متوسط ارتفاع ۸۵ سانتیمتر و رقمی زودرس و مقاوم به ورس، متحمل به خشکی، سرما و همچنین نیمه مقاوم به ریزش دانه است.

توصیه های زراعی

تاریخ کاشت بستگی به زمان نزول باران موثر در مناطق مورد توصیه دارد. در صورت بارندگی موثر، کاشت از ۱۵ آبان لغایت ۲۵ آذر توصیه می گردد. میزان بذر مصرفی در روش کشت با عمیق کار پرسی ۱۰۰-۸۰ کیلوگرم در هکتار و در صورت کشت با سانتریفوژ و یا تأخیر در تاریخ کاشت ۵ تا ۲۵ درصد به این میزان بذر افزوده می گردد. توصیه می شود برای عملکرد مطلوب بعد از انجام آزمون خاک و توجه به کشت قبلی، همچنین میزان و نحوه پراکنش بارندگی در هر منطقه مطابق توصیه های فنی نسبت به کود پاشی اقدام گردد.

بروشور معرفی دو رقم گندم نان مقاوم به زنگ زرد

سایر ارقام گندم