زمان مطالعه: 4 دقیقه
معرفی انواع پایه مرکبات برای پیوند

از جمله صفاتی که انواع پایه مرکبات تاثیر مهمی در بروز آن ها دارد، می توان به میزان تحمل درختان نسبت به سرما، گرما، غرغاب، خشکی، شوری، اسیدی، قلیایی بودن خاک و… اشاره کرد.

در هر حال باید همواره این واقعیت را در نظر داشت که نمی توان یک پایه را به عنوان بهترین پایه مرکبات معرفی کرد، زیرا در هر شرایط محیطی و برای هر رقم ممکن است یک پایه بهتر از سایرین بوده ولی همان پایه در شرایط محیطی دیگر و یا برای سایر ارقام جزو نامناسب ترین گزینه ها باشد.

ماکروفیلا (Alemow)

♦ محل پیدایش: فیلیپین
♦ حاصل تلاقی: Citrus Celebica * Citrus Grandis
درختی قوی، گسترده با خارهای زیاد، کوتاه و قوی. میوه نسبتا بزرگ، کروی، پوست زرد مایل به سبز، نسبتا ضخیم، سطح تقریبا ناهموار و خشن. گوشت زرد مایل به سبز، کم آب، طعم بسیار ترش و تلخ، بذر زیاد، چند جنینی با لپه هایی به رنگ سبز روشن است.
پایه ای با سیستم ریشه ای بسیار فشرده و عمیق، مقاوم به فیتوفتورا، خشکی و pH بالا و مقاومت متوسط به شوری. حساس به تریستیزا، زایلوپورسیس، نماتد مرکبات ، بلایت، سرما. درختان پیوندی روی این پایه قوی، بزرگ، پر محصول با میوه بسیار بزرگ اما با کیفیت نسبتا پایین.

ماکروفیلا (Alemow)
ماکروفیلا (Alemow)
ماکروفیلا (Alemow)

لیمو شیرین (Sweet Lime)

♦ نام علمی: (Citrus Limettioides Swing (Citrus Limetta Tan
♦ محل پیدایش: هندوستان
درختی نسبتا بزرگ، گسترده با عادت رشدی نامنظم، شاخ و برگ با تراکم متوسط، دارای خار، میوه متوسط، نیمه کروی تا کروی. دارای پوست نازک تا بسیار نازک و سطح صاف تا بسیار صاف با غدد روغنی فراوان، نسبتا چسبیده به گوشت.

گوشت زرد کاهی، ترد، بسیار پرآب. طعم بی مزه به علت کمبود اسید و با کمی تلخی پس از خوردن. بذر کم با تعداد متوسط، درصد چند جنینی بالا و لپه ها به رنگ سبز کم رنگ تا سفید است.
پایه ای حساس به تریستیزا، اگزوکورتیس، زایلوپورسیس، گموز، پوسیدگی طوقه و ریشه ، نماتد مرکبات، نماتد نقب زن، کاچکیسا و بلایت، نیمه حساس به شوری، درختان پیوندی روی این پایه سریع الرشد، زودبارور، دارای میوه هایی با پوست نازک و تعداد زیاد.

لیمو شیرین (Sweet Lime)
لیمو شیرین (Sweet Lime)
لیمو شیرین (Sweet Lime)

رانگ پور لایم (Rangpur Lime (Mandarin-Like Fruit

♦ نام علمی: Citrus Limonia Osbeck
♦ محل پیدایش: هندوستان
درختی قوی با سایز متوسط، پر محصول، گسترده و افتاده، با خارهای کوچک و کم. میوه کوچک، از لحاظ شکل متغیر، دارای قابلیت نگهداری روی درخت، پوست زرد تا نارنجی مایل به قرمز، صاف، نازک با سوراخ های بسیار ریز، گوشت نارنجی رنگ، ترد، پرآب. طعم بسیار ترش، بذر نسبتا زیاد، دارای درصد بالای چند جنینی با لپه هایی به رنگ سبز کم رنگ است.
پایه ای مقاوم به تریستیزا، گموز، شوری، خشکی، حساس به اگزوکورتیس، زایلوپورسیس، کاچکسیا، نماتد مرکبات، نماتد نقب زن، نسبتا حساس به پوسیدگی ریشه و طوقه، بلایت و سرما. درختان میوه پیوندی روی این پایه دارای رشد سریع، تاج فشرده، نسبتا قوی و با کیفیت متوسط میوه هستند.

رانگ پور لایم (Rangpur Lime (Mandarin-Like Fruit
رانگ پور لایم (Rangpur Lime (Mandarin-Like Fruit
رانگ پور لایم (Rangpur Lime (Mandarin-Like Fruit

پایه مرکبات راف لمون (Rough Lemon)

♦ نام علمی: Citrus Jambhiri Lush
♦ محل پیدایش: هندوستان
درختی قوی، متوسط تا بزرگ، گسترده و قائم با خارهای کوچک و زیاد، میوه متوسط، دارای شکل بسیار متغیر. پوست زرد لیمویی تا نارنجی مایل به قهوه ای، نسبتا ضخیم، زبر و خشن، گوشت زرد روشن تا نارنجی کم رنگ، میزان آب متوسط، طعم نسبتا ترش، بذر زیاد، کوچک، درصد بالای چند جنینی با لپه هایی به رنگ سبز روشن است.

پایه ای با سیستم ریشه ای بسیار فشرده و عمیق، مقاوم به تریستیزا، زایلوپورسیس، اگزوکورتیس، شوری، pH بالا، حساس به گموز، نماتد مرکبات، نماتد نقب زن، پوسیدگی ریشه و طوقه، بلایت و سرما است. درختان پیوندی روی این پایه بسیار قوی، بزرگ، پر محصول، میوه بسیار بزرگ اما با کیفیت پایین هستند.

راف لمون (Rough Lemon)
راف لمون (Rough Lemon)
راف لمون (Rough Lemon)

نارنج (Sour Orange)

♦ نام علمی: Citrus Aurantium L
♦ محل پیدایش: هندوستان
درختی متوسط با تاج گرد، خاردار، میوه متوسط، نیمه کروی، دارای پوست نارنجی قرمز در زمان رسیدن، ضخیم، سطح نسبتا خشن، گوشت پرتقالی رنگ. طعم ترش مخلوط با کمی تلخی، بذر زیاد، پهن، درصد بالای چند جنینی با لپه های سفید رنگ است.
پایه ای مقاوم به گموز، زایلوپورسیس، اگزوکورتیس، پوسیدگی ریشه و طوقه، سرما، شوری و pH بالا، حساس به تریستیزا، نماتد مرکبات، نماتد نقب زن و بلایت است. درختان پیوندی روی این پایه نسبتا قوی، تقریبا بزرگ، مقدار محصول کافی با کیفیت بسیار خوب هستند.

نارنج (Sour Orange)
نارنج (Sour Orange)
نارنج (Sour Orange)

لیموی ولکامریانا (Volkamer Lemon یا Chapot)

♦ نام علمی: Citrus Volkameriana Ten & Pasq
♦ محل پیدایش: ایتالیا
پایه ای مقاوم به تریستیزا، زایلوپورسیس، مالسکو، فیتوفتورا، سرما و حساس به بلایت و نماتد. درختان پیوندی روی این پایه قوی، بزرگ با محصول با کمیت بالا و کیفیت متوسط تا پایین هستند.

لیموی ولکامریانا (Volkamer Lemon یا Chapot)
لیموی ولکامریانا (Volkamer Lemon یا Chapot)
لیموی ولکامریانا (Volkamer Lemon یا Chapot)

بکرایی (Bakraei)

♦ محل پیدایش: ایران
♦ حاصل تلاقی طبیعی: Citrus Reticulata * Citrus Limettioides
درختی با تاج فشرده، پر محصول، سریع الرشد، دارای درصد بالای چند جنینی با باردهی سریع درختان پیوندی بر روی آن است. (در شمال مشهور به عباسی و در جنوب مشهور به بکرایی)
پایه ای مقاوم به pH بالا و بیماری تریستیزا و حساس به کاچکسیا، اگزوکورتیس، پوسیدگی طوقه و ریشه و سرما هستند.

بکرایی (Bakraei)
بکرایی (Bakraei)
بکرایی (Bakraei)