بروشور آموزشی مدیریت زنبورستان برای زمستان گذرانی

همانطوری که فصل برداشت از اواخر خرداد ماه شروع شده و تا اوایل مهر ماه ادامه پیدا می کند و در این منطقه برداشت عسل بطور متوسط سالیانه یکبار انجام می گیرد، زنبورداران برای مدیریت زنبورستان بعد از برداشت عسل باید کلنهای خود را برای زمستان گذرانی ساماندهی کنند.

بروشور آموزشی مدیریت زنبورستان برای زمستان گذرانی صفحه 1
بروشور آموزشی مدیریت زنبورستان برای زمستان گذرانی صفحه 2
دانلود بروشور آموزشی مدیریت زنبورستان برای زمستان گذرانی